Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Số: 61/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của
trường Đại học tư thục
----------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký
ban hành.
Quy định tại quy chế này thay thế những quy định tại quy chế tổ chức và
hoạt động của trường Đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định
số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Các quy định trước đây trái với các quy định tại quy chế này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và các trường Đại học tư thục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí Thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, Công báo;

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Đã ký

Nguyễn Thiện Nhân

2
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). XH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục
(Ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg
ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)
--------------------------

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định việc...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________
Số: 61/2009/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
V vic ban hành quy chế t chc và hot đng ca
trường Đại hc tư thc
----------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
n cNghđịnh s75/2006/-CP ny 02 tháng 8 m 2006 của Cnh
ph quy đnh chi tiết và ớng dẫn thi hành một s điều ca Luật Giáo dc;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Ban hành quy chế t chc và hoạt đng ca trưng Đại hc tư thc.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày
ban hành.
Quy định tại quy chế này thay thế những quy định tại quy chế tổ chức
hoạt động của trường Đại học thục ban hành kèm theo Quyết định
số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Các quy định trước đây trái với các quy định tại quy chế này đều bãi bỏ.
Điu 3. Các Btrưởng, Thtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tởng cơ quan
thuộc Cnh ph, Ch tịch Ủy ban nhân dân tnh, thành ph trực thuc Trung
ương và các tờng Đại hc thục chu trách nhim thi hành Quyết định y./.
Nơi nhận:
- Ban Bí Thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, Công báo;
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Đã ký
Nguyễn Thiện Nhân
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục 9 10 844