Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản trong Trường Đại học Cần Thơ

Được đăng lên bởi Ngoc Khiemit
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1999 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 88 /QĐ-ĐHCT

Cần Thơ, ngày 21 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản
trong Trường Đại học Cần Thơ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Căn cứ Chương VI của “Điều lệ Trường Đại học” ban hành kèm theo Quyết định số
153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền
hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường đại học;
Căn cứ Quyết định số 4448/QĐ-BGD&ĐT-KHTC ngày 9 tháng 8 năm 2004 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về quyền hạn và trách nhiệm
quản lý tài chính - tài sản các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ
về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ công chức;
Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Quản trị - Thiết bị,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định nầy “Quy định quản lý, sử dụng tài sản trong
Trường Đại học Cần Thơ”. Quy định nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các
Quy định đã ban hành trước đây.
Điều 2: Các ông, bà Trưởng Phòng: Kế hoạch – Tổng hợp, Quản trị - Thiết bị, Tài
vụ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định nầy./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: KHTH, QTTB.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
LÊ QUANG TRÍ

1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN
TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
(Ban hành kèm theo quyết định số 88/QĐ-ĐHCT ngày 21 tháng 01 năm 2010
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
Để đáp ứng yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, bên
cạnh việc tăng cường về số lượng và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, Trường Đại học Cần
Thơ đã từng bước đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị. Khối lượng
tài sản trong trường ngày...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 88 /QĐ-ĐHCT Cần Thơ, ngày 21 tháng 01 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản
trong Trường Đại học Cần Thơ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Căn cứ Chương VI của “Điều lệ Trường Đại học” ban hành kèm theo Quyết định số
153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền
hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường đại học;
Căn cứ Quyết định số 4448/QĐ-BGD&ĐT-KHTC ngày 9 tháng 8 năm 2004 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành quy định về quyền hạn và trách nhiệm
quản lý tài chính - tài sản các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn c Quyết định s 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản , nh hao mòn tài sản cố định trong c
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn c Nghị định s 118/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 10m 2006 của Chính phủ
về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ công chức;
Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Quản trị - Thiết bị,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định nầy “Quy định quản lý, sử dụng tài sản trong
Trường Đại học Cần Thơ”. Quy định nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các
Quy định đã ban hành trước đây.
Điều 2: Các ông, Trưởng Phòng: Kế hoạch Tổng hợp, Quản trị - Thiết bị, Tài
vụ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định nầy./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 2;
- Lưu: KHTH, QTTB.
(Đã ký)
LÊ QUANG TRÍ
1
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản trong Trường Đại học Cần Thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản trong Trường Đại học Cần Thơ - Người đăng: Ngoc Khiemit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản trong Trường Đại học Cần Thơ 9 10 337