Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Số: 499/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước
nhiệm kỳ 2009 - 2014 thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg
ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
----------THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008
của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn
nhiệm Chức danh Giáo sư, Phó giáo sư;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn
số 3249/BGDĐT-TCCB ngày 17 tháng 4 năm 2009 về việc bổ nhiệm Ủy viên
Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thành viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước
thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ, gồm các Ủy viên sau đây:
1. Giáo sư, Tiến sĩ Từ Quang Hiển, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
2. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Dương Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Cơ
học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3. Giáo sư, Tiến sĩ Võ Xuân Minh, Trường Đại học Dược Hà Nội.
4. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng
Khoa học và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Điện tử - Tin học - Tự động hóa,
Bộ Công thương.
5. Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Dũng, Viện trưởng Viện Tâm lý học, Viện Khoa
học Xã hội Việt Nam.

2

6. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Đào, Viện Khoa học Công nghê Giao
thông vận tải.
7. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Ứng Vận, Hiệu trưởng Trường Đại
học Hòa Bình.
8. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát
nhân dân.
9. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đĩnh, Viện trưởng Viện Đào tạo sau Đại
học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
10. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, Trung tướng, Học viện
Quốc phòng.
11. Giáo sư, Tiến sĩ Mai Trọng Nhuận, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
12. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học
Kinh tế quốc dân.
13. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đào Trí Úc, Viện Nhà nước và Pháp luật,
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.
14. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Giảng, Hiệu trưởng Trường Đại học
Bách khoa Hà Nội.
15. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm, Chủ nhiệm Khoa,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố
Hồ Chí Minh.
16. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Quang Côn, Viện Sinh thái tài nguyên
sinh h...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------
Số: 499/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước
nhiệm kỳ 2009 - 2014 thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg
ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
-----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008
của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn
nhiệm Chức danh Giáo sư, Phó giáo sư;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tại Công văn
số 3249/BGDĐT-TCCB ngày 17 tháng 4 năm 2009 về việc bổ nhiệm Ủy viên
Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung thành viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước
thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ, gồm các Ủy viên sau đây:
1. Giáo sư, Tiến sĩ Từ Quang Hiển, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
2. Giáo sư, Tiến khoa học Dương Ngọc Hải, Viện trưởng Viện
học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3. Giáo sư, Tiến sĩ Võ Xuân Minh, Trường Đại học Dược Hà Nội.
4. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng
Khoa học Đào tạo, Viện Nghiên cứu Điện tử - Tin học - Tự động hóa,
Bộ Công thương.
5. Giáo sư, Tiến sĩ Dũng, Viện trưởng Viện Tâm lý học, Viện Khoa
học Xã hội Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước 9 10 79