Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận chấm dứt Giám hộ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
................................................

SỞ TƯ PHÁP
Số:…………………/QĐ-STP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……….ngày

……...tháng……....năm……....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận chấm dứt Giám hộ
(BẢN SAO)

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Căn cứ...............................................................................................................................................................................
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và
quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị công nhận chấm dứt việc giám hộ của:...........................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa:
Người giám hộ:
1. Họ và tên:...........................................................................................................Giới tính:................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................................................
Dân tộc:.................................................................................................................. Quốc tịch:..............................................
Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.....................................................................................................
2. Họ và tên:..........................................................................................................Giới tính:................................................
Ngày, tháng, năm, sinh:........................................................................................................................................................
Dân tộc:...................................................................................................................Quốc tịch:..............................................
Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.....................................................................................................
Người ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……….ngày ……...tháng……....năm……....
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận chấm dứt Giám hộ
(BẢN SAO)
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Căn cứ...............................................................................................................................................................................
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng
quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị công nhận chấm dứt việc giám hộ của:...........................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa:
Người giám hộ:
1. Họ và tên:...........................................................................................................Giới tính:................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................................................
Dân tộc:.................................................................................................................. Quốc tịch:..............................................
Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.....................................................................................................
2. Họ và tên:..........................................................................................................Giới tính:................................................
Ngày, tháng, năm, sinh:........................................................................................................................................................
Dân tộc:...................................................................................................................Quốc tịch:..............................................
Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.....................................................................................................
Người được giám hộ:
Họ và tên:..............................................................................................................Giới tính:.................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................................................
Nơi sinh:....................................................................................................................................................................................
Dân tộc:..................................................................................................................Quốc tịch:...............................................
Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................................................................................
Theo Quyết định công nhận giám hộ số:..............ngày...........tháng...........năm.............của.....................................
Lý do chấm dứt giám hộ:..................................................................................................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính tư pháp Sở Tư pháp và những người có tên
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu.
Sao từ Sổ đăng ký giám hộ
Ngày.............tháng .............năm.............
GIÁM ĐỐC
..........................................
ỦY BAN NHÂN DÂN
................................................
SỞ TƯ PHÁP
Số:…………………/QĐ-STP
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
...............................
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận chấm dứt Giám hộ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận chấm dứt Giám hộ 9 10 144