Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 934/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ
NHÂN DÂN LÀO
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công
cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;
Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 45/TTr-BLĐTBXH ngày
10 tháng 6 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo "Hiệp định về Hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào". Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo Hiệp định.
Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đàm phán, ký Hiệp định với Đại diện có thẩm quyền của
Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại, cấp Giấy ủy quyền đàm phán, ký Hiệp định
theo quy định.

THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Ngoại

giao, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).

Nguyễn Tấn Dũng

...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 934/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ
NHÂN DÂN LÀO
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công
cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;
Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 45/TTr-BLĐTBXH ngày
10 tháng 6 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo "Hiệp định về Hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào". Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo Hiệp định.
Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đàm phán, ký Hiệp định với Đại diện có thẩm quyền của
Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại, cấp Giấy ủy quyền đàm phán, ký Hiệp định
theo quy định.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Ngoại
THỦ TƯỚNG
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 9 10 583