Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NÂNG MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------Số: 05/2013/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Long An, ngày 16 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC NÂNG MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ
PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CỦA CÁC CƠ
QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy
chế thực hiện cơ chế một của, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa
phương;
Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài Chính quy định việc lập dự
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 83/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa
VIII kỳ họp thứ 6 về nâng phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa
bàn tỉnh Long An;
Theo đề nghị tại văn bản số 21/SNV-CCHC ngày 09/01/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả giải quyết hồ sơ hành chính của các cơ quan hành chính nàh nước các cấp trên địa bàn tỉnh
Long An, như sau:
1. Nâng mức phụ cấp hiện hưởng từ 200.000 đồng/người/tháng lên 350.000 đồng/người/tháng.
2. Chế độ phụ cấp nêu tại khoản 1 điều này áp dụng đối với cán bộ, công chức làm việc trực tiếp
tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của các cơ quan thực hiện cơ chế
một cửa, cơ chế một cửa liên thông, gồm có:
a) Văn phòng UBND, các Sở và cơ quan tương đương thuộc UBND tỉnh.

b) UBND các huyện, thành phố Tân An.
c) UBND các xã, phường, thị trấn.
d) Các cơ quan cấp tỉnh được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc đặt tại địa phương của các
bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gồm: Cục Thuế tỉnh, Chục Hải quan Long An,
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh.
3. Mức phụ cấp mới có hiệu lực áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/01/2013.
Điều 2. Kinh phí chi trả phụ cấp từ nguổn ngân sách địa phương (thuộc cấp nào do ngân sách
cấp đó chi trả) và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật; không nằm trong kinh
phí giao quyền tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính Phủ quy
định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên ...
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 05/2013/QĐ-UBND Long An, ngày 16 tháng 01 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC NÂNG MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ
PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CỦA CÁC CƠ
QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy
chế thực hiện cơ chế một của, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa
phương;
Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài Chính quy định việc lập dự
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 83/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa
VIII kỳ họp thứ 6 về nâng phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa
bàn tỉnh Long An;
Theo đề nghị tại văn bản số 21/SNV-CCHC ngày 09/01/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả giải quyết hồ sơ hành chính của các cơ quan hành chính nàh nước các cấp trên địa bàn tỉnh
Long An, như sau:
1. Nâng mức phụ cấp hiện hưởng từ 200.000 đồng/người/tháng lên 350.000 đồng/người/tháng.
2. Chế độ phụ cấp nêu tại khoản 1 điều này áp dụng đối với cán bộ, công chức làm việc trực tiếp
tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của các cơ quan thực hiện cơ chế
một cửa, cơ chế một cửa liên thông, gồm có:
a) Văn phòng UBND, các Sở và cơ quan tương đương thuộc UBND tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NÂNG MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NÂNG MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NÂNG MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 9 10 191