Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định về việc tạm dừng hưởng chế độ BHXH hàng tháng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 10A-HSB
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT
NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TỈNH/TP ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./QĐ-BHXH

. . . . . . , ngày . . . tháng . . . năm . . . .
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm dừng hưởng chế độ BHXH hàng tháng
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ . . . . . . . . . . .
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;
Căn cứ Quyết định số . . . . ........................ ngày . . . tháng . .. năm . . . của Tổng Giám
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành
phố . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
Theo đề nghị của BHXH ...........................................................,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ông/Bà: .............................................; sinh ngày... tháng...... năm......
Hưởng(1)................................................... từ tháng .... năm ......;
Số hồ sơ ............................................
Nay tạm dừng hưởng chế độ kể từ tháng ...... năm ......
Lý do: .........................................................................................................................
............................................................................................................................. (2)
Điều 2: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

Nơi nhận:
- Ông/Bà(4).........................;
- BHXH...............................;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:
- (1) Ghi rõ lương hưu hoặc loại trợ cấp;
- (2) Ghi lý do tạm dừng hưởng theo quy định như bị phạt tù giam, xuất cảnh trái phép, bị
Tòa án tuyên bố mất tích;

- (3) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện;
- (4) Ghi tên người bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp.

...
Mẫu số 10A-HSB
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT
NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TỈNH/TP ...
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: …./QĐ-BHXH . . . . . . , ngày . . . tháng . . . năm . . . .
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm dừng hưởng chế độ BHXH hàng tháng
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ . . . . . . . . . . .
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;
Căn cứ Quyết định số . . . . ........................ ngày . . . tháng . .. năm . . . của Tổng Giám
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành
phố . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
Theo đề nghị của BHXH ...........................................................,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ông/Bà: .............................................; sinh ngày... tháng...... năm......
Hưởng(1)................................................... từ tháng .... năm ......;
Số hồ sơ ............................................
Nay tạm dừng hưởng chế độ kể từ tháng ...... năm ......
Lý do: .........................................................................................................................
............................................................................................................................. (2)
Điều 2: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Ông/Bà(4).........................;
- BHXH...............................;
- Lưu hồ sơ.
GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)
Ghi chú:
- (1) Ghi rõ lương hưu hoặc loại trợ cấp;
- (2) Ghi lý do tạm dừng hưởng theo quy định như bị phạt tù giam, xuất cảnh trái phép, bị
Tòa án tuyên bố mất tích;
Quyết định về việc tạm dừng hưởng chế độ BHXH hàng tháng - Trang 2
Quyết định về việc tạm dừng hưởng chế độ BHXH hàng tháng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định về việc tạm dừng hưởng chế độ BHXH hàng tháng 9 10 778