Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

Số: 699 /QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm
thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học,
cao đẳng giai đoạn 2006-2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động,
sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 93/TTr-BGDĐT
ngày 08 tháng 3 năm 2010 về việc phê duỵệt chủ trương thành lập Phân hiệu
Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố
Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận.
Trụ sở chính của Phân hiệu: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh
Ninh Thuận.
Điều 2. Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại
tỉnh Ninh Thuận là cơ sở đào tạo đại học; thuộc Trường Đại học Nông Lâm
thành phố Hồ Chí Minh; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ninh Thuận theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Hiệu

2

trưởng Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: V...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________
Số: 699 /QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm
thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học,
cao đẳng giai đoạn 2006-2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của
Thủ tướng Chính ph về điều kiện thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động,
sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.
Xét đề nghị của B Giáo dụcĐào tạo tại Tờ trình số 93/TTr-BGDĐT
ngày 08 tháng 3 năm 2010 về việc phê duỵệt chủ trương thành lập Phân hiệu
Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành ph
Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận.
Trụ sở chính của Phân hiệu: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh
Ninh Thuận.
Điều 2. Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ CMinh tại
tỉnh Ninh Thuận sở đào tạo đại học; thuộc Trường Đại học Nông Lâm
thành phố H Chí Minh; chịu sự quản nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ninh Thuận theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Hiệu
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận 9 10 53