Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

Số: 1572 /QĐ - TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Đồng Nai
trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ - TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học,
cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động,
sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 421/TTr-BGDĐT
ngày 20 tháng 7 năm 2010 về việc thành lập Trường Đại học Đồng Nai.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp
Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai,
Trụ sở chính của Trường: số 4, đường Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp,
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Trường Đại học Đồng Nai là cơ sở giáo dục đại học công lập,
trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, có tư cách pháp nhân, con dấu và
tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Đại học Đồng Nai hoạt động theo Điều lệ trường đại học
ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ - TTg ngày 30 tháng 7
năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày
15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành
lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

2

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nướ...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________
Số: 1572 /QĐ - TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Đồng Nai
trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 m 2005 Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ - TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học,
cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ v điều kiện thủ tục thành lp, đình chỉ hoạt động,
sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.
Xét đề nghị của BGiáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 421/TTr-BGDĐT
ngày 20 tháng 7 năm 2010 về việc thành lập Trường Đại học Đồng Nai.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trường Đại học Đồng Nai trên sở nâng cấp
Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai,
Trụ s chính của Trường: s 4, đường Quý Đôn, phường Tân Hiệp,
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Trường Đại học Đồng Nai s giáo dục đại học công lập,
trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, có tư cách pháp nhân, con dấu và
tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Đại học Đồng Nai hoạt động theo Điều lệ trường đại học
ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ - TTg ngày 30 tháng 7
năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày
15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện thủ tục thành
lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai 9 10 826