Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Số: 900/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một
trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương
----------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao
đẳng giai đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động,
sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 35/TTr-BGDĐT
ngày 13 tháng 01 năm 2009 và Tờ trình số 229/TTr-BGDĐT ngày 15 tháng 4
năm 2009 về việc thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một trên cơ sở nâng
cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một trên cơ sở nâng cấp
Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Bình Dương.
Điều 2. Trường Đại học Thủ Dầu Một là cơ sở giáo dục Đại học công
lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Đại học Thủ Dầu Một phải tuân thủ Quyết định
số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về
điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải
thể trường Đại học; và hoạt động theo Điều lệ trường Đại học ban hành kèm
theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ
tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Ban Bí Thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên
và Nhi đồng của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân d...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________
Số: 900/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một
trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương
----------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao
đẳng giai đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về điều kiện thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động,
sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục Đào tạo tại Ttrình số 35/TTr-BGDĐT
ngày 13 tháng 01 năm 2009 Tờ trình số 229/TTr-BGDĐT ngày 15 tháng 4
năm 2009 về việc thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một trên sở nâng
cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một trên cơ sở nâng cấp
Trường Cao đẳng Sư phạm Bình ơng, trực thuộc Ủy ban nhân dân tnh
Bình Dương.
Điều 2. Trường Đại học Thủ Dầu Một s giáo dục Đại hc công
lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Đại học Thủ Dầu Một phải tuân thủ Quyết định
số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về
điều kiện thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải
thể trường Đại học; hoạt động theo Điều lệ trường Đại học ban hành kèm
theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ
tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương 9 10 732