Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH (Về việc xử lý kỷ luật)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY ……...
Số: /QĐ-….

__________________________________________

Hà Nội, ngày ….tháng…..năm 20….

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc xử lý kỷ luật)
- Căn cứ vào Quy chế nhân sự Công ty ……………………………….;
- Căn cứ vào đề xuất của bà ……………– Trưởng bộ phận ……………..;
- Căn cứ đề xuất của ông ……………. – Trưởng …………………………;
- Căn cứ vào nội dung cuộc họp xem xét xử lý vi phạmm kỷ luật đối với ông………………,
ngày ….tháng ….năm của Hội đồng kỷ luật.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Điều chuyển ông…………sang vị trí ……………….. tại công ty ………………..Mọi
vấn đề phát sinh liên quan đến vị trí Nhân viên ………….. của ông……….yêu cầu bàn giao đầy
đủ tới ……………..
Điều 2. Ông…..sẽ chịu sự giám sát và đánh giá của ……………. trong thời gian thử việc ……
tháng tại vị trí mới. Trong thời gian trên ông…….. có bất cứ vi phạm gì, Công ty có thể chấm
dứt HĐLĐ với ông……..ngay tại bất kỳ thời điểm nào.
Điều 3. Mức lương: Ông…. Sẽ nhận mức lương bằng ……% lương chính thức …………trong
thời gian ……. tháng trên.
Điều 4. Đề nghị cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:

Hà Nội, ngày ……tháng …….năm 20

- Như Điều 4;
- Lưu: HCNS.

GIÁM ĐỐC

...
CÔNG TY ……...
Số: /QĐ-….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________________________
Hà Nội, ngày ….tháng…..năm 20….
QUYẾT ĐỊNH
(Về việc xử lý kỷ luật)
- Căn cứ vào Quy chế nhân sự Công ty ……………………………….;
- Căn cứ vào đề xuất của bà ……………– Trưởng bộ phận ……………..;
- Căn cứ đề xuất của ông ……………. – Trưởng …………………………;
- Căn cứ vào nội dung cuộc họp xem t xử vi phạmm kỷ luật đối với ông………………,
ngày ….tháng ….năm của Hội đồng kỷ luật.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Điều chuyển ông…………sang vị trí ……………….. tại công ty ………………..Mọi
vấn đphát sinh liên quan đến vị trí Nhân viên ………….. của ông……….yêu cầu bàn giao đầy
đủ tới ……………..
Điều 2. Ông…..sẽ chịu sự giám sát đánh giá của ……………. trong thời gian thử việc ……
tháng tại vị trí mới. Trong thời gian trên ông…….. bất c vi phạm gì, ng ty có thể chấm
dứt HĐLĐ với ông……..ngay tại bất kỳ thời điểm nào.
Điều 3. Mức lương: Ông…. S nhận mức lương bằng ……% lương chính thức …………trong
thời gian ……. tháng trên.
Điều 4. Đề nghị cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: HCNS.
Hà Nội, ngày ……tháng …….năm 20
GIÁM ĐỐC
QUYẾT ĐỊNH (Về việc xử lý kỷ luật) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH (Về việc xử lý kỷ luật) 9 10 212