Ktl-icon-tai-lieu

Qyết đinh bổ nhiệm

Được đăng lên bởi thanhcuong2002
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH

KHANG KIM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ
- Căn cứ vào quyết định thành lập công ty do sở kế hoạch đầu tư Thành
Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26 tháng 01 năm 2011
.
.
- Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ông : NGUYỄN VĂN CHÍ
CMND số :023927791 Cấp ngày :14 tháng 9 năm 2012
Được bổ nhiệm chức vụ : Giám Đốc Phân Xưởng Sản Xuất
Điều 2. Ông : NGUYỂN VĂN CHÍ và Trưởng phòng hành chính,
Trưởng phòng Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Ngày

Tháng

Năm 2015

THỦ TRƯỞNG
Nơi nhận:
_ Như

trên
- Lưu văn thư

...
CÔNG TY TNHH
KHANG KIM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ
- Căn cứ vào quyết định thành lập công ty do sở kế hoạch đầu tư Thành
Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26 tháng 01 năm 2011 .
. - Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ông : NGUYỄN VĂN CHÍ
CMND số :023927791 Cấp ngày :14 tháng 9 năm 2012
Được bổ nhiệm chức vụ : Giám Đốc Phân Xưởng Sản Xuất
Điều 2. Ông : NGUYỂN VĂN CHÍ và Trưởng phòng hành chính,
Trưởng phòng Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Ngày Tháng Năm 2015
THỦ TRƯỞNG
Nơi nhận:
_ Như trên
- Lưu văn thư
Qyết đinh bổ nhiệm - Người đăng: thanhcuong2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Qyết đinh bổ nhiệm 9 10 26