Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

QT:11

(Quyết định 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 45 ngaøy laøm vieäc

STT

1

TRÁCH
NHIỆM
Người sử dụng
nhà đất

2

4

10 ngày

- Tiếp nhận, vào sổ, nhập dữ liệu. Xem xét về pháp lý hồ sơ.
- Hồ sơ đủ điều kiện: soạn thảo, in giấy chứng nhận. Lãnh đạo Phòng Công thương ký và trình UBND huyện
- Hồ sơ không đủ điều kiện: trả lại trong thời gian 15 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận, kèm phiếu trả ghi
rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung.

UBND
huyện

Nộp hồ sơ

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo thành phần và Phát hành biên nhận. Thực hiện niêm yết.
- Sau niêm yết nếu không tranh chấp, UBND xã thẩm tra nội dung đương sự khai trình và xác nhận đơn.
- Viết thư mời (hoặc điện thoại): bổ sung hay trả hồ sơ không đủ điều kiện.

Phòng
Công
Thương

THỜI GIAN

- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn (nơi nhà đất tọa lạc);
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung

UBND xã –
thị trấn

3

LƯU TRÌNH

- Văn phòng UBND huyện
- Phó CT.UBND huyện

: Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
: Ký GCN QSHN ở và QSDĐ ở

25 ngày

05 ngày

- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCN QSHN ở và QSDĐ ở, chuyển hồ sơ về Phòng
Công Thương.
01 ngày

5

Phòng
Công
Thương

6

7

Người sử dụng
nhà đất

8

Thành phần hồ sơ cấp GCN
QSHN ở và QSDĐ ở:
- 02 đơn đề nghị cấp GCN
(theo mẫu);
- 02 tờ khai nguồn gốc nhà,
đất (nếu không có những giấy
tờ chứng minh khác)
- 01 bản chính + 01 bản sao
các loại giấy tờ có liên quan
đến sở hữu nhà-đất của đ/s;
- 04 bản vẽ hiện trạng sơ đồ
nhà ở - đất ở đã được kiểm
định;
- Các giấy tờ có liên quan
khác theo hướng dẫn của
UBND xã-thị trấn.

UBND xã –
thị trấn

UBND xã –
thị trấn,

* Hồ sơ đã được ký GCN: Vào sổ cấp GCN; Lưu hồ sơ; Chuyển hồ sơ qua thuế; Lập danh sách và giao hồ sơ
về xã-thị trấn. Trường hợp hồ sơ có chỉnh lý biến động GCN thì cộng thêm 07 ngày làm việc (được tính thêm
vào tổng số ngày làm việc theo quy trình là 52 ngày).
* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sơ sai kỹ thuật trong khâu in GCN: Phòng điều chỉnh và trình ký ngay khi nhận hồ sơ từ VP.HĐNDUBND huyện. Các lý do khác cần đ/s thực hiện, Phòng chuyển trả và yêu cầu bổ sung trong vòng 04 ngày.
- Hồ sơ UBND huyện ký thông qua hoặc trả về được cập nhật tiến độ và ghi rõ lý do trả về;

- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;
- Báo cho người đề nghị cấp GCN danh sách chuyể...
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở QT:11
(Quyết định 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 45 ngaøy laøm vieäc
STT
TRÁCH
NHIỆM
LƯU TRÌNH THỜI GIAN
1
Người sử dụng
nhà đất
Nộp hồ sơ
2
UBND xã –
thị trấn
10 ngày
3
Phòng
Công
Thương
25 ngày
4
UBND
huyện
05 ngày
01 ngày
5
Phòng
Công
Thương
03 ngày
6
UBND xã –
thị trấn 01 ngày
7
Người sử dụng
nhà đất
8
UBND xã –
thị trấn,
Thành phần hồ sơ cấp GCN
QSHN ở và QSDĐ ở:
- 02 đơn đề nghị cấp GCN
(theo mẫu);
- 02 tờ khai nguồn gốc nhà,
đất (nếu không có những giấy
tờ chứng minh khác)
- 01 bản chính + 01 bản sao
các loại giấy tờ liên quan
đến sở hữu nhà-đất của đ/s;
- 04 bản vẽ hiện trạng đồ
nhà - đất đã được kiểm
định;
- Các giấy tờ liên quan
khác theo hướng dẫn của
UBND xã-thị trấn.
- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn (nơi nhà đất tọa lạc);
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung
- Văn phòng UBND huyện : Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
- Phó CT.UBND huyện : Ký GCN QSHN ở và QSDĐ ở
- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCN QSHN ở và QSDĐ ở, chuyển hồ sơ về Phòng
Công Thương.
* Hồ sơ đã được GCN: Vào sổ cấp GCN; Lưu hồ sơ; Chuyển hồqua thuế; Lập danh sách giao hồ
về xã-thị trấn. Trường hợp hồchỉnh lý biến động GCN thì cộng thêm 07 ngày làm việc (được tính thêm
vào tổng số ngày làm việc theo quy trình là 52 ngày).
* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sai kỹ thuật trong khâu in GCN: Phòng điều chỉnh trình ngay khi nhận hồ từ VP.HĐND-
UBND huyện. Các lý do khác cần đ/s thực hiện, Phòng chuyển trả và yêu cầu bổ sung trong vòng 04 ngày.
- Hồ sơ UBND huyện ký thông qua hoặc trả về được cập nhật tiến độ và ghi rõ lý do trả về;
- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;
- Báo cho người đề nghị cấp GCN danh sách chuyển thuế và sau 05 ngày làm việc đương sự đến Chi cục
Thuế nhận giấy báo đóng thuế;
Thực hiện nghĩa v i cnh, ln h UBND xã-th trn ký n nhn GCN QSHN và QSDĐ.
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo thành phần và Phát hành biên nhận. Thực hiện niêm yết.
- Sau niêm yết nếu kng tranh chấp, UBND xã thẩm tra nội dung đương sự khai trình xác nhận đơn.
- Viết tmời (hoặc điện thoại): bổ sung hay trả hồ không đủ điều kiện.
- Tiếp nhận, vào sổ, nhập dữ liệu. Xem xét về pháp lý hồ sơ.
- H sơ đ điều kiện: son thảo, in giấy chng nhn. Lãnh đo Phòng Công thương và trình UBND huyện
- Hồ không đủ điều kiện: trả lại trong thời gian 15 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận, kèm phiếu trả ghi
rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung.
- Nhận hồ sơ thuế từ người sử dụng , giao GCN. QSHNƠ &QSDĐƠ
- Giao hồ sơ thuế về Phòng Công Thương.
Sơ đồ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng - Trang 2
Sơ đồ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ đồ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng 9 10 732