Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ cấp lại

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1788 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO BỊ MẤT GCN

QT: 01

(Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 63 ngaøy laøm vieäc (có tính thời gian niêm yết 30 ngày)
ST
T

TRÁCH
NHIỆM

LƯU TRÌNH

THỜI GIAN

- Lập đầy đủ thành phần hồ sơ;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã;

1

2

3

4

5

Người sử
dụng đất

UBND xã
– thị trấn

Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường

UBND xã
– thị trấn

Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường

- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện;
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (Cập nhật biến động lên bản đồ số);
- Phát hành biên nhận;
- Thẩm tra xác nhận vào đơn xin cấp đổi GCN; Lập biên bản xác định ranh (nếu có);
----------------------------------------------------------------------------------------- Viết thư mời: bổ sung hoặc trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết;

7

8

UBND
huyện

Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường

UBND xã
– thị trấn

* Hồ sơ không đủ điều kiện: trả lại trong thời gian 07 ngày kể từ ngày Phòng TNMT tiếp nhận hồ sơ của xã – thị trấn,
Kèm phiếu trả ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung

- Niêm yết thông báo do Phòng Tài nguyên và Môi trường phát hành trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày
nhận được thông báo). Sau thời hạn niêm yết, UBND xã xác nhận tình trạng tranh chấp, khiếu nại tố cáo
liên quan. Chuyển Thông báo đã xác nhận về Phòng TNMT. Thông báo ngay cho Phòng TNMT khi có
tranh chấp, khiếu nại liên quan.

Thành phần hồ sơ:
- 02 Đơn xin cấp lại
GCNQSDĐ.
- 03 Bản vẽ hiện trạng vị trí .
- Bản sao, bản photo
GCNQSDĐ và các giấy tờ
liên quan đến GCNQSDĐ đã
cấp (nếu có).
- Đơn cớ mất có xác nhận của
địa phương nơi bị mất GCN
- CMND, hộ khẩu người xin
tách thửa (02 bản sao).

Người sử
dụng đất

10 ngày

01 ngày làm
việc + 30 ngày
niêm yết

* Viết vẽ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Lập tờ trình và soạn thảo Quyết định; Trình ký hồ sơ
09 ngày

: Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
: Ký GCNQSDĐ

- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCNQSDĐ, chuyển hồ sơ về Phòng TNMT

* Hồ sơ đã được ký GCNQSDĐ: Vào sổ cấp GCN, Số địa chính; Lưu hồ sơ; Giao GCNQSDĐ, lập danh
sách giao hồ sơ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sơ sai kỹ thuật trong khâu viết vẽ: Phòng điều chỉnh và trình ký ngay khi nhận hồ sơ từ VP.UBND
huyện.
- Tất cả những hồ sơ UBND huyện ký thông qua hoặc trả về được thông qua một bộ phận cập nhật tiến độ
và ghi rõ lý do trả về;

- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn ...
QT: 01
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO BỊ MẤT GCN
(Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 63 ngaøy laøm vieäc (có tính thời gian niêm yết 30 ngày)
ST
T
TRÁCH
NHIỆM
LƯU TRÌNH THỜI GIAN
1
Người sử
dụng đất
Nộp hồ sơ
2
UBND xã
– thị trấn 03 ngày
3
Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường
10 ngày
4
UBND xã
– thị trấn
01 ngày làm
việc + 30 ngày
niêm yết
5
Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường
09 ngày
6
UBND
huyện
06 ngày
7
Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường
03 ngày
8
UBND xã
– thị trấn 01 ngày
9
Người sử
dụng đất
Thành phần hồ sơ:
- 02 Đơn xin cấp lại
GCNQSDĐ.
- 03 Bản vẽ hiện trạng vị trí .
- Bản sao, bản photo
GCNQSDĐ các giấy t
liên quan đến GCNQSDĐ đã
cấp (nếu có).
- Đơn cớ mất có xác nhận của
địa phương nơi bị mất GCN
- CMND, hộ khẩu người xin
tách thửa (02 bản sao).
- Lập đầy đủ thành phần hồ sơ;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã;
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện;
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (Cập nhật biến động lên bản đồ số);
- Phát hành biên nhận;
- Thẩm tra xác nhận vào đơn xin cấp đổi GCN; Lập biên bản xác định ranh (nếu có);
-----------------------------------------------------------------------------------------
- Viết thư mời: bổ sung hoặc trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết;
* Viết v Giy chứng nhn quyền sdụng đất; Lp tờ trình và son thảo Quyết định; Trình hsơ
- Văn phòng UBND huyện : Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
- Phó CT.UBND huyện : Ký GCNQSDĐ
- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCNQSDĐ, chuyển hồ sơ về Phòng TNMT
* Hồ đã được GCNQSDĐ: Vào sổ cấp GCN, Số địa chính; Lưu hồ ; Giao GCNQSDĐ, lập danh
sách giao hồ sơ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sai kỹ thuật trong khâu viết vẽ: Phòng điều chỉnh và trình ngay khi nhận hồ t VP.UBND
huyện.
- Tất cả những hồ UBND huyện thông qua hoặc trả về được thông qua một bộ phận cập nhật tiến độ
và ghi rõ lý do trả về;
- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;
--------------------------------------------
- Giao GCN.QSDĐ;
- Niêm yết thông báo do Phòng Tài nguyên Môi trường phát hành trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày
nhận được thông báo). Sau thời hạn niêm yết, UBND xác nhận tình trạng tranh chấp, khiếu nại tố cáo
liên quan. Chuyển Thông báo đã xác nhận về Phòng TNMT. Thông báo ngay cho Phòng TNMT khi
tranh chấp, khiếu nại liên quan.
- Vào sổ nhận hồ sơ; Thẩm tra hồ sơ; (Xác minh)
* Hồ sơ đủ điều kiện: Phát hành Thông báo niêm yết;
* H sơ không đ điu kiện: tr lại trong thi gian 07 ngày k t ngày Phòng TNMT tiếp nhận h sơ ca xã thị trn,
m phiếu trả ghi rõ lý do không gii quyết hoc ni dung cn b sung
Thực hiện nghĩa vụ tài chính; Liên hệ UBND xã - thị trấn ký tên sổ nhận GCNQSDĐ.
Sơ đồ cấp lại - Trang 2
Sơ đồ cấp lại - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sơ đồ cấp lại 9 10 519