Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ cấp số nhà

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH THÔNG BÁO TẠM CẤP SỐ NHÀ

QT: 12

(Quyết định số 1958/1998/QĐ- UB- QLĐT ngày 13/04/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 13 ngaøy laøm vieäc

STT

1

TRÁCH
NHIỆM
Người sử dụng
nhà đất

LƯU TRÌNH
- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn (nơi nhà đất tọa lạc);

Nộp hồ sơ
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung

UBND xã –
thị trấn

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo thành phần;
- Phát hành biên nhận;
- Kiểm tra, xác minh nội dung khai trình và xác nhận đơn;
--------------------------------------------------------------------------------------- Viết thư mời (hoặc điện thoại): bổ sung hay trả hồ sơ không đủ điều kiện.

2

3

THỜI GIAN

Phòng
Công
Thương

- Tiếp nhận, vào sổ, nhập dữ liệu. Xem xét về pháp lý hồ sơ.
- Hồ sơ đủ điều kiện: soạn thảo, in thông báo tạm cấp số nhà. Lãnh đạo Phòng Công thương ký.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hồ sơ không đủ điều kiện: trả lại trong thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận từ xã – thị trấn,
kèm phiếu trả ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung.

02 ngày

10 ngày

- Nhận và giao thông báo tạm cấp số nhà cho người dân.

4

UBND xã –
thị trấn

01 ngày

- Liên hệ UBND xã-thị trấn nhận thông báo tạm cấp số nhà.

5

Thành phần hồ sơ cấp thông
báo tạm cấp số nhà:
- Đơn đề nghị cấp thông báo tạm
cấp số nhà.
- CMND, hộ khẩu (01 bản sao).
- Sơ đồ xin số nhà do Công an
khu vực xã – thị trấn vẽ.
- Các giấy tờ có liên quan khác
theo hướng dẫn của UBND xãthị trấn.

Người sử dụng
nhà đất

...
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH THÔNG BÁO TẠM CẤP SỐ NHÀ QT: 12
(Quyết định số 1958/1998/QĐ- UB- QLĐT ngày 13/04/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 13 ngaøy laøm vieäc
STT
TRÁCH
NHIỆM
LƯU TRÌNH THỜI GIAN
1
Người sử dụng
nhà đất
Nộp hồ sơ
2
UBND xã –
thị trấn
02 ngày
3
Phòng
Công
Thương
10 ngày
4
UBND xã –
thị trấn 01 ngày
5
Người sử dụng
nhà đất
Thành phần hồ cấp thông
báo tạm cấp số nhà:
- Đơn đề nghị cấp thông báo tạm
cấp số nhà.
- CMND, hộ khẩu (01 bản sao).
- đồ xin số nhà do Công an
khu vực xã – thị trấn vẽ.
- Các giấy t liên quan khác
theo hướng dẫn của UBND xã-
thị trấn.
- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn (nơi nhà đất tọa lạc);
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo thành phần;
- Phát hành biên nhận;
- Kiểm tra, xác minh nội dung khai trình và xác nhận đơn;
---------------------------------------------------------------------------------------
- Viết thư mời (hoặc điện thoại): bổ sung hay trả hồ sơ không đủ điều kiện.
- Tiếp nhận, vào sổ, nhập dữ liệu. Xem xét về pháp lý hồ sơ.
- H sơ đđiu kin: soạn tho, in thông báo tm cp s nhà. Lãnh đạo Phòng Công thương .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hồ không đ điều kiện: trả lại trong thời gian 03 ngày làm việc tính t ngày tiếp nhận từ xã thị trấn,
kèm phiếu trả ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung.
- Nhận và giao thông báo tạm cấp số nhà cho người dân.
- Liên hệ UBND xã-thị trấn nhận thông báo tạm cấp sn.
Sơ đồ cấp số nhà - Trang 2
Sơ đồ cấp số nhà - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ đồ cấp số nhà 9 10 328