Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ chuyển nhượng, tặng cho có cấp mới giấy chứng nhận

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG – CHUYỂN ĐỔI – TẶNG CHO QSDĐ CÓ CẤP MỚI GCN
(Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 30 ngaøy laøm vieäc
STT

1

TRÁCH
NHIỆM

LƯU TRÌNH

- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn (nơi nhà đất tọa lạc);
-----------------------------------------------------------------

Người sử
dụng đất

QT: 07

THỜI GIAN

Nộp hồ sơ

- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung

2

3

4

5

UBND xã
– thị trấn

Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường

- Vào sổ nhận hồ sơ; Thẩm tra hồ sơ (Xác minh);
* Hồ sơ đủ điều kiện: Viết vẽ GCNQSDĐ; Cập nhật biến động; Trình UBND huyện;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Hồ sơ không đủ điều kiện: trả lại trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Phòng TNMT tiếp nhận hồ sơ của xã – thị trấn,
Kèm phiếu trả ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung

UBND
huyện

- Văn phòng UBND huyện
: Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
- Phó CT.UBND huyện
: Ký GCNQSDĐ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCNQSDĐ, chuyển hồ sơ về Phòng TNMT

Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường

* Hồ sơ đã được ký GCNQSDĐ: Vào sổ cấp GCN, Số địa chính; Lưu hồ sơ; Giao phiếu chuyển thuế,
GCNQSDĐ, lập danh sách giao hồ sơ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sơ sai kỹ thuật trong khâu viết vẽ: Phòng TNMT điều chỉnh và trình ký ngay khi nhận hồ sơ từ
VP.HĐND-UBND huyện.
- Tất cả những hồ sơ UBND huyện ký thông qua hoặc trả về được thông qua một bộ phận cập nhật tiến độ
và ghi rõ lý do trả về;

6

UBND xã
– thị trấn

7
Thành phần hồ sơ chuyển
nhượng, chuyển đổi, tặng
cho:
- GCNQSDĐ (Bản chính +
02 bản sao y có thị thực).
- CMND, hộ khẩu người
nhận chuyển nhượng (02 bản
sao y có thị thực).
- 02 Bản vẽ hiện trạng vị trí.
- Hợp đồng chuyển nhượng,
tặng cho, chuyển đổi (01 bản
chính + 02 bản sao y có thị
thực).
- 02 đơn tách, hợp thửa
quyền sử dụng đất (đối với
trường hợp phải tách, hợp
thửa).
- 03 bản sao giấy khai sinh
hoặc các giấy tờ liên quan
nhân thân (đối với trường
hợp tặng cho).

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (Cập nhật biến động lên bản đồ số);
- Phát hành niên nhận;
- Chứng thực hợp đồng chuyển quyền;
- Lập báo cáo xác minh hiện trạng sử dụng đất;
-------------...
QT: 07
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG – CHUYỂN ĐỔI – TẶNG CHO QSDĐ CÓ CẤP MỚI GCN
(Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 30 ngaøy laøm vieäc
STT TRÁCH
NHIỆM
LƯU TRÌNH THỜI GIAN
1
Người sử
dụng đất
Nộp hồ sơ
2
UBND xã
– thị trấn 03 ngày
3
Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường
17 ngày
4
UBND
huyện
06 ngày
5
Phòng
Tài
nguyên
và Môi
trường
03 ngày
6
UBND xã
– thị trấn
01 ngày
7
Người sử
dụng đất
8
UBND xã
– thị trấn
Thành phần hồ chuyển
nhượng, chuyển đổi, tặng
cho:
- GCNQSDĐ (Bản chính +
02 bản sao y có thị thực).
- CMND, hộ khẩu người
nhận chuyển nhượng (02 bản
sao y có thị thực).
- 02 Bản vẽ hiện trạng vị trí.
- Hợp đồng chuyển nhượng,
tặng cho, chuyển đổi (01 bản
chính + 02 bản sao y thị
thực).
- 02 đơn tách, hợp thửa
quyền sử dụng đất (đối với
trường hợp phải tách, hợp
thửa).
- 03 bản sao giấy khai sinh
hoặc các giấy tờ liên quan
nhân thân (đối với trường
hợp tặng cho).
- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn (nơi nhà đất tọa lạc);
-----------------------------------------------------------------
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (Cập nhật biến động lên bản đồ số);
- Phát hành niên nhận;
- Chứng thực hợp đồng chuyển quyền;
- Lập báo cáo xác minh hiện trạng sử dụng đất;
----------------------------------------------------------------------------------
- Viết thư mời: bổ sung hoặc trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết;
- Vào sổ nhận hồ sơ; Thẩm tra hồ sơ (Xác minh);
* Hồ sơ đủ điều kiện: Viết vẽ GCNQSDĐ; Cập nhật biến động; Trình UBND huyện;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* H sơ không đ điu kin: tr li trong thi gian 10 ngày k từ ngày Phòng TNMT tiếp nhn h sơ ca xã th trấn,
m phiếu trghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần b sung
- Văn phòng UBND huyện : Thẩm tra hồ sơ trình UBND huyện;
- Phó CT.UBND huyện : Ký GCNQSDĐ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Văn thư Văn phòng UBND huyện : Đóng dấu GCNQSDĐ, chuyển hồ sơ về Phòng TNMT
* Hồ đã được GCNQSDĐ: Vào sổ cấp GCN, S địa chính; Lưu hồ ; Giao phiếu chuyển thuế,
GCNQSDĐ, lập danh sách giao hồ sơ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Hồ sơ UBND huyện trả về:
- Hồ sai kỹ thuật trong khâu viết vẽ: Phòng TNMT điều chỉnh trình ký ngay khi nhận hồ từ
VP.HĐND-UBND huyện.
- Tất cả những hồ UBND huyện thông qua hoặc trả về được thông qua một bộ phận cập nhật tiến độ
và ghi rõ lý do trả về;
- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Cập nhật biến động;
- Nhận và giao phiếu chuyển thuế cho người sử dụng đất;
- Thực hiện nghĩa vụ tài chính; Liên hệ UBND xã - thị trấn ký tên sổ nhận GCN.QSDĐ.
- Nhận hồ sơ thuế từ người sử dụng đất;
- Giao GCNQSDĐ;
- Giao hồ sơ thuế về Phòng Tài nguyên và Môi trường
Sơ đồ chuyển nhượng, tặng cho có cấp mới giấy chứng nhận - Trang 2
Sơ đồ chuyển nhượng, tặng cho có cấp mới giấy chứng nhận - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ đồ chuyển nhượng, tặng cho có cấp mới giấy chứng nhận 9 10 200