Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ đăng bộ quyền sở hữu nhà

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH ĐĂNG BỘ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

QT: 14

(Quyết định số 90/2004/QĐ- UB ngày 09/04/2004 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 08 ngaøy

STT

1

TRÁCH
NHIỆM
Người sử dụng
nhà đất

- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn (nơi nhà đất tọa lạc);
Nộp hồ sơ

2

4

Phòng
Công
Thương

UBND xã –
thị trấn

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo thành phần;
- Phát hành biên nhận;
--------------------------------------------------------------------------------------- Viết thư mời (hoặc điện thoại): bổ sung hay trả hồ sơ không đủ điều kiện.

- Tiếp nhận, vào sổ, nhập dữ liệu. Xem xét về pháp lý hồ sơ.
- Hồ sơ đủ điều kiện: soạn thảo, in giấy chứng nhận. Lãnh đạo Phòng Công thương ký và trình UBND huyện
* Hồ sơ đã được ký GCN: Vào sổ cấp GCN; Lưu hồ sơ; Lập danh sách và giao hồ sơ về xã-thị trấn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hồ sơ không đủ điều kiện: trả lại trong thời gian 02 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận từ xã – thị trấn,
kèm phiếu trả ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung.

- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Giao Giấy CN.QSHNƠ & QSDĐƠ.

- Liên hệ UBND xã-thị trấn ký tên nhận GCN QSHN ở và QSDĐ ở đã chỉnh lý, đăng bộ

5

Thành phần hồ sơ cấp GCN
QSHN ở và QSDĐ ở:
- Bản chính giấy chứng nhận
QSHNƠ & QSDĐƠ đã cấp;
-Bản sao có chứng thực hợp
đồng chuyển nhượng, cho tặng,
nhận thừa kế;
- Bản chính và bản phô tô biên
lai nộp thuế thu nhập và lệ phí
trước bạ;
- Các giấy tờ có liên quan khác
theo hướng dẫn của UBND xãthị trấn.

THỜI GIAN

- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung

UBND xã –
thị trấn

3

LƯU TRÌNH

Người sử dụng
nhà đất

02 ngày

05 ngày

01 ngày

...
SÔ ÑOÀ QUI TRÌNH ĐĂNG BỘ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở QT: 14
(Quyết định số 90/2004/QĐ- UB ngày 09/04/2004 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh)
Toång soá ngaøy laøm vieäc: 08 ngaøy
STT
TRÁCH
NHIỆM
LƯU TRÌNH THỜI GIAN
1
Người sử dụng
nhà đất
Nộp hồ sơ
2
UBND xã –
thị trấn
02 ngày
3
Phòng
Công
Thương
05 ngày
4
UBND xã –
thị trấn 01 ngày
5
Người sử dụng
nhà đất
Thành phần hồ cấp GCN
QSHN ở và QSDĐ ở:
- Bản chính giấy chứng nhận
QSHNƠ & QSDĐƠ đã cấp;
-Bản sao chứng thực hợp
đồng chuyển nhượng, cho tặng,
nhận thừa kế;
- Bản chính bản phô biên
lai nộp thuế thu nhập lệ phí
trước bạ;
- Các giấy tờ liên quan khác
theo hướng dẫn của UBND -
thị trấn.
- Lập hồ sơ với thành phần theo hướng dẫn;
- Nộp hồ sơ tại UBND xã – thị trấn (nơi nhà đất tọa lạc);
- Nhận lại hồ sơ không đủ điều kiện hoặc bổ sung
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo thành phần;
- Phát hành biên nhận;
---------------------------------------------------------------------------------------
- Viết thư mời (hoặc điện thoại): bổ sung hay trả hồ không đủ điều kiện.
- Tiếp nhận, vào sổ, nhập dữ liệu. Xem xét về pháp lý hồ sơ.
- H sơ đđiều kin: soạn tho, in giy chứng nhn. Lãnh đạo Phòng ng thương ký và trình UBND huyn
* Hồ sơ đã được ký GCN : Vào sổ cấp GCN; Lưu hồ sơ; Lập danh sách và giao hồ sơ về xã-thị trấn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hồ không đ điều kiện: trả lại trong thời gian 02 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận từ xã thị trấn,
kèm phiếu trả ghi rõ lý do không giải quyết hoặc nội dung cần bổ sung.
- Nhận danh sách và hồ sơ hoàn chỉnh;
- Giao Giấy CN.QSHNƠ & QSDĐƠ.
- Liên h UBND xã-th trấn tên nhận GCN QSHN và QSDĐ đã chỉnh , đăng b
Sơ đồ đăng bộ quyền sở hữu nhà - Trang 2
Sơ đồ đăng bộ quyền sở hữu nhà - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ đồ đăng bộ quyền sở hữu nhà 9 10 922