Ktl-icon-tai-lieu

Số liệu

Được đăng lên bởi Quảng Thành Nam
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 931 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/Số liệu:
- Mạch gồm 2 nguồn 115kv cấp nguồn cho phụ tải 35kv, 22kv
- Bảng số liệu đường dây :

Đường dây

Số

Mã hiệu

lộ

dây

2

M - 120

2

Chiề
u dài

ro

xo
bo.10-6

(

1
)
. km

(❑)
km

(❑)
km

60

0,158

0,426

2.75

M - 120

60

0,158

0,426

2.75

2
M - 120
BUS 3
Bus3 đến BUS4
2
A-50
Số liệu Máy biến áp: Gồm 4 máy

60

0,158

0,426

2.75

5

0,64

0,392

Nút nguồn 1 đến
BUS 7
Nút nguồn 1 đến
BUS 5

(km)

Nút nguồn 2 đến

Tính
ra

Sđm=30MVA
(110kv/22KV)
R=1.77.10-3

Un%=13

I%=0.15

X=0.052

Sđm=30MVA
(110kv/35kv)

Un%=13

B=3,7.103
I%=0.15

X=0.052

B=3,7.103

Delta
Po=17Kw
G=1.4.10-6

Delta
Pn=132Kw

Delta
Po=17Kw
G=1.4.10-6

Delta
Pn=132Kw

Số liệu phụ tải và bù:
PT1
PT3
PT5
PT7
PT9
PT11
PT13
PT15
BÙ2
BÙ4
BÙ6
BÙ8

17MVAR
9MVAR
16.5MVAR
16.5MVAR
19.46MVAR
10MVAR
8MVAR
16MVAR
13.96MVAR
44.8MVAR
9.4MVAR
9.4MVAR

22MW
15MW
23MW
22MW
23MW
11MW
15MW
18MW

2/Sơ đồ mạch:
- Hoạt động bình thường, màu xanh lá cây là phân bố công suất tác dụng , màu xanh da trời là
phân bố công suất phản khảng. Trên MBA, đường dây có tổn thất công suất tác dụng, công suất
phản kháng. Công suất truyền trên đường dây.
Tại vị trí MC1,MC2 ta thấy công suất tại đây bằng 0 vì điện áp hai bên cân bằng.
NUT NGUON2

0.00 MW

110.00 KV

110.00 KV

Nut nguon1

28 Mvar

slack

A

23%
Amps

0.26 MW

BUS 5

106.50 KV

0.21 Mvar

MVA

BUS 9

22.19 KV

1

2

3



A

Amps

Amps

BUS 4

455.2
15.00 MW
9.00 Mvar

13.96 Mvar

Điện áp tại các thanh cái:
Number
1
3
4
5
7
9
10
11
13

A

0.09 Mvar

MVA

16.75M
W

-0.15 Mvar
0.01 MW

MVA

MVA

106.97 KV
A

A

MVA

MC2

7.07M
var

17.01M
W

0.25 MW

0.69 Mvar

-0.15 Mvar
0.01 MW

21.29 KV

9

BUS 13
11

6

11.00 MW

35.75 KV 19.46 Mvar 10.00 Mvar

5

Amps

63% 63%
MVA

21.29 KV

723.5
78% 78%
0.01 MW 23.00 MW 403.2
A

Amps

BUS 11

-0.04 Mvar

A

BUS 10

44.8 Mvar

A

63% 63%
MVA

A

BUS 7

106.97 KV

0.14 MW

105.98 KV

22.00 MW
17.00 Mvar 723.5

A

42% 42%

22.51M
W
5.95M
var

MVA

0.01 MW

22.51M
W

A

65%

5.95M
var

A

65%

16.75M
W

-5.86 Mvar

-8.51M
var

22.65 MW

-8.51M
var

16.75M
W

41.16M
W
-0.05M
var

41.16M
W
0.00M
var

BUS 3

A

32% 32%

-1.44 Mvar

22.65 MW
-5.86 Mvar

7.07M
var

17.01M
W

0.26 MW

0.69 Mvar

16.75M
W

-1.44 Mvar

Am ps

-8.51M
var

A

0.26 MW 23%

1.27 Mvar

Amps

-8.51M
var

3.49 Mvar

Amps

7.07M
var

-0.05M
var

A
A
1.29 MW
1.29 MW 53%
53%

7.07M
var

17.01M
W

41.16M
W

0.00M
var

41.16M
W

85 MW

17.01M
W

68 MW

MC1

3 Mvar

7

0.50 MW

15

13

8

9.4 Mvar
461.1

653.2

9.4 Mvar

18.00 MW

15.00 MW 16.00 ...
1/Số liệu:
- Mạch gồm 2 nguồn 115kv cấp nguồn cho phụ tải 35kv, 22kv
- Bảng số liệu đường dây :
Đường dây
Số
lộ
Mã hiệu
dây
Chiề
u dài
(km)
r
o
(
km
)
x
o
(
km
)
b
o
.10
-6
(
1
. km
)
Nút nguồn 1 đến
BUS 7
2 M - 120 60 0,158 0,426 2.75
Nút nguồn 1 đến
BUS 5
2 M - 120 60 0,158 0,426 2.75
Nút nguồn 2 đến
BUS 3
2 M - 120 60 0,158 0,426 2.75
Bus3 đến BUS4 2 A-50 5 0,64 0,392
Số liệu Máy biến áp: Gồm 4 máy
Sđm=30MVA
(110kv/22KV)
Un%=13 I%=0.15 Delta
Po=17Kw
Delta
Pn=132Kw
Tính
ra
R=1.77.10
-3
X=0.052 B=3,7.10-
3
G=1.4.10
-6
Sđm=30MVA
(110kv/35kv)
Un%=13 I%=0.15 Delta
Po=17Kw
Delta
Pn=132Kw
X=0.052 B=3,7.10-
3
G=1.4.10
-6
Số liệu phụ tải và bù:
PT1 17MVAR 22MW
PT3 9MVAR 15MW
PT5 16.5MVAR 23MW
PT7 16.5MVAR 22MW
PT9 19.46MVAR 23MW
PT11 10MVAR 11MW
PT13 8MVAR 15MW
PT15 16MVAR 18MW
BÙ2 13.96MVAR
BÙ4 44.8MVAR
BÙ6 9.4MVAR
BÙ8 9.4MVAR
Số liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Số liệu - Người đăng: Quảng Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Số liệu 9 10 497