Ktl-icon-tai-lieu

Số rèn luyện đoàn viên

Được đăng lên bởi tấn thọ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƢỜNG THPT LÝ THƢỜNG KIỆT
***

SỔ RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

Họ và tên đoàn viên: ……………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………
Chi đoàn: ………………………………………………..
Đoàn cơ sở: ……………………………………………..

Hải Phòng, tháng

năm 2011

NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN
TRONG THỜI KỲ MỚI
* 5 tiêu chí rèn luyện:
- Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.
- Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.
- Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.

Tôi là……………………………………………..
Đoàn viên chi đoàn…………………………………..
Sau khi được nghiên cứu và quán triệt nội dung Chương trình rèn
luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, tôi đăng ký rèn luyện 5 tiêu chí rèn
luyện và 10 tiªu chÝ hµnh ®éng từ ngày…..tháng…..năm 201…đến
ngày …….tháng ....năm 201…

- Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

Tôi đăng ký bổ sung thêm các nội dung sau:

* 10 tiêu chí hành động:
- Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất
nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước.
- Sẵn sàng đảm nhận những khâu khó, việc mới.

*Về rèn luyện:

- Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn.
- Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện.
- Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
* Về hành động:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Ngƣời đăng ký

các tệ nẹn xã hội.
- Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.
- Thƣờng xuyên chấp hành pháp luật.

Nhận xét của chi đoàn:……………………………………………….

- Thƣờng xuyên học tập, nâng cap hiểu biết, trình độ chuyên môn.
- Thƣờng xuyên rèn luyện thể dục thể thao.

………………………………………………………………………

- Thƣờng xuyên vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động
Đoàn, Hội, Đội. Giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.

………………………………………………………………………
Kết quả rèn luyện: (Tèt, ®¹t, ch-a ®¹t) ……………………..……….
X¸c nhËn cña §oµn C¬ së

TM. BCH Chi §oµn

Tôi là……………………………………………………………….…..

Tôi là…………………………………………………………………..

Đoàn viên chi đoàn………………………………………………...…..

Đoàn viên chi đoàn………………………..…………………………..

Sau khi được nghiên cứu và quán triệt nội dung Chương trình rèn

Sau khi được nghiên cứu và quán triệt nội dung Chương trình rèn

luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, tôi đăng ký rèn luyện 5 tiêu chí rèn

luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, tôi đăng ký rèn luyện 5 tiêu chí rèn

luyện và 10 tiªu chÝ hµnh ®éng từ ngày…..tháng…..năm 201…đến

luyện và 10 tiªu chÝ hµnh ®éng từ ngày…..tháng…..năm 201…đến

ngày …….tháng ....năm 201…

ngày …...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƢỜNG THPT LÝ THƢỜNG KIỆT
***
SỔ RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN
Họ và tên đoàn viên: ……………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………
Chi đoàn: ………………………………………………..
Đoàn cơ sở: ……………………………………………..
Hải Phòng, tháng năm 2011
Số rèn luyện đoàn viên - Trang 2
Số rèn luyện đoàn viên - Người đăng: tấn thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Số rèn luyện đoàn viên 9 10 657