Ktl-icon-tai-lieu

Sơ yếu lý lịch

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TP-LS-02

Ảnh
3x4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Kèm theo Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư)

Họ và tên:........................................................... Nam, nữ.................................................
Tên thường gọi:...................................................................................................................
Sinh ngày:......./....../............ Nơi sinh:................................................................................
Chứng minh nhân dân số:........................................ Ngày cấp:....../......./..........................
Nơi cấp:...............................................................................................................................
Dân tộc:.......................................................... Tôn giáo:....................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................
Ngày kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:......../........./..........................
Ngày kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:......./......./.............. Ngày chính
thức:......./......./..............
Bằng cử nhân luật số:..................................... Ngày cấp.........../........../............................
Nơi cấp:...............................................................................................................................
Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề luật sư số:................................................
Ngày cấp:........../........../.................... Nơi cấp:...................................................................
Được miễn đào tạo nghề luật sư (ghi rõ lý do):..................................................................
Là người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn luật sư:........................................................
Thời gian tập sự hành nghề luật sư từ........./......../................ đến ......./....../.....................
Nơi tập sự:...........................................................................................................................
Được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):...........................................................
Giấy Chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư số:.......................................
Ngày cấp:......./......./..............
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Họ tên bố:....
YẾU LÝ LỊCH
(Kèm theo Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành ngh luật sư)
Họ tên:........................................................... Nam, nữ.................................................
Tên thường gọi:...................................................................................................................
Sinh ngày:......./....../............ i sinh:................................................................................
Chứng minh nhân dân số:........................................ Ngày cấp:....../......./..........................
Nơi cấp:...............................................................................................................................
Dân tộc:.......................................................... Tôn giáo:....................................................
Nơi đăng hộ khẩu thường trú:........................................................................................
Ngày kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:......../........./..........................
Ngày kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:......./......./.............. Ngày chính
thức:......./......./..............
Bằng cử nhân luật số:..................................... Ngày cấp.........../........../............................
Nơi cấp:...............................................................................................................................
Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo ngh luật số:................................................
Ngày cấp:........../........../.................... Nơi cấp:...................................................................
Được miễn đào tạo nghề luật (ghi do):..................................................................
người tập sự hành nghề luật của Đoàn luật sư:........................................................
Thời gian tập s hành ngh luật từ........./......../................ đến ......./....../.....................
Nơi tập sự:...........................................................................................................................
Được miễn tập sự hành nghề luật (ghi do):...........................................................
Giấy Chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành ngh luật số:.......................................
Ngày cấp:......./......./..............
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Họ tên bố:.................................................................... năm sinh:..................................
Nghề nghiệp:.......................................................................................................................
2/ Họ tên mẹ:................................................................... năm sinh:..................................
Nghề nghiệp:.......................................................................................................................
3/ Họ tên vợ hoặc chồng:................................................... m sinh:...............................
Nghề nghiệp:.......................................................................................................................
Nơi làm việc hiện nay:........................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................
QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ảnh
3x4
TP-LS-02
Sơ yếu lý lịch - Trang 2
Sơ yếu lý lịch - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sơ yếu lý lịch 9 10 59