Ktl-icon-tai-lieu

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004

Được đăng lên bởi Thuan Dinh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 95 /2006/TT-BTC
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2006
THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày
16/11/2004
của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
Để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số
126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số
187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
(sau đây gọi tắt là Thông tư số 126/2004/TT-BTC) và hướng dẫn thực hiện Điều 6 Nghị
định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai , Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một
số điểm của Thông tư số 126/2004/TT-BTC như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.2 Mục B Phần II Thông tư số 126/2004/TT-BTC như
sau:
"2.2. Khi có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách
nhiệm:
a. Điều chỉnh sổ kế toán và bảng cân đối kế toán theo quyết định xác định giá trị
doanh nghiệp.
b. Bảo quản và bàn giao các khoản nợ và tài sản đã loại trừ khi xác định giá trị
doanh nghiệp (kèm theo hồ sơ có liên quan) cho Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng
của doanh nghiệp trong thời gian tối đa là 60 ngày kể từ ngày công bố giá trị doanh
nghiệp.
c. Hạch toán đầy đủ các khoản chi phí liên quan đến việc thực hiện cổ phần hoá
phát sinh.
d. Thực hiện việc trích khấu hao tài sản cố định trong giai đoạn từ thời điểm xác
định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần như
sau:
- Trường hợp doanh nghiệp đã lập báo cáo tài chính theo kỳ báo cáo thì không
điều chỉnh lại mức trích khấu hao theo nguyên giá mới.
- Trường hợp doanh nghiệp chưa lập báo cáo tài chính thì doanh nghiệp điều
chỉnh lại việc trích khấu hao theo nguyên giá mới kể từ thời điểm xác định giá trị doanh
nghiệp.
đ. Trường hợp thời gian tính từ khi nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần đến thời
điểm công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên 3 tháng thì doanh
nghiệp được tính chi phí lãi vay để chi trả cho các nhà đầu tư theo nguyên tắc:
- Chỉ tính lãi từ tháng thứ tư trở đi trên tổng mệnh giá của số cổ phần được mua.
1

- Tỷ lệ trả lãi không vượt quá lãi suất vay ngắn hạn cùng kỳ của ngân hàng
thương mại tại thời điểm tính lãi.
- Việc trả lãi phải đảm bảo doanh nghiệp không bị lỗ.
Khoản chi phí lãi vay này doanh nghiệp được hạc...
BỘ TÀI CHÍNH
Số : 95 /2006/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2006
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày
16/11/2004
của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
Để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông số
126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số
187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
(sau đây gọi tắt Thông s126/2004/TT-BTC) hướng dẫn thực hiện Điều 6 Nghị
định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một
số điểm của Thông tư số 126/2004/TT-BTC như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.2 Mục B Phần II Thông số 126/2004/TT-BTC n
sau:
"2.2. Khi quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp trách
nhiệm:
a. Điều chỉnh sổ kế toánbảng cân đối kế toán theo quyết định xác định giá trị
doanh nghiệp.
b. Bảo quản bàn giao các khoản n tài sản đã loại trừ khi xác định giá trị
doanh nghiệp (kèm theo hồ liên quan) cho Công ty Mua bán nợ tài sản tồn đọng
của doanh nghiệp trong thời gian tối đa 60 ngày kể từ ngày công bố giá trị doanh
nghiệp.
c. Hạch toán đầy đủ các khoản chi phí liên quan đến việc thực hiện cổ phần hoá
phát sinh.
d. Thực hiện việc trích khấu hao tài sản cố định trong giai đoạn từ thời điểm xác
định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần như
sau:
- Trường hợp doanh nghiệp đã lập o o i chính theo kỳ o cáo thì không
điều chỉnh lại mức trích khấu hao theo nguyên giá mới.
- Trường hợp doanh nghiệp chưa lập báo cáo tài chính thì doanh nghiệp điều
chỉnh lại việc trích khấu hao theo nguyên giá mới kể từ thời điểm xác định giá trị doanh
nghiệp.
đ. Trường hợp thời gian tính từ khi nhà đầu nộp tiền mua cổ phần đến thời
điểm công ty được cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh trên 3 tháng thì doanh
nghiệp được tính chi phí lãi vay để chi trả cho các nhà đầu tư theo nguyên tắc:
- Chỉ tính lãi từ tháng thứ tư trở đi trên tổng mệnh giá của số cổ phần được mua.
1
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 - Người đăng: Thuan Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 9 10 820