Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định kết quả đấu thầu các dự án đầu tư

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1984 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÉu B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®èi víi
gãi thÇu Mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p
(Ban hµnh kÌm QuyÕt ®Þnh sè 1121 /2008/Q§-BKH
ngµy 03 th¸ng 9 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t)
MÉu b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu nµy ¸p dông cho viÖc lËp b¸o c¸o ®¸nh
gi¸ hå s¬ dù thÇu cña tæ chuyªn gia ®Êu thÇu hoÆc tæ chøc, ®¬n vÞ trùc tiÕp thùc
hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu (t vÊn ®Êu thÇu, tæ chøc ®Êu thÇu chuyªn
nghiÖp,...) ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p cña c¸c dù ¸n thuéc ph¹m
vi ®iÒu chØnh cña LuËt §Êu thÇu khi thùc hiÖn h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i, ®Êu thÇu
h¹n chÕ trong níc vµ quèc tÕ. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu lµ c¨n cø ®Ó chñ ®Çu
t lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc ngêi ®îc
ñy quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän nhµ thÇu tróng thÇu.
Khi ¸p dông MÉu nµy cÇn c¨n cø vµo hå s¬ mêi thÇu, hå s¬ dù thÇu, v¨n b¶n
yªu cÇu vµ gi¶i thÝch lµm râ hå s¬ mêi thÇu, v¨n b¶n yªu cÇu vµ gi¶i thÝch lµm râ
hå s¬ dù thÇu, ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn trùc tiÕp tham gia ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu
vµ c¸c tµi liÖu liªn quan nh»m ®¶m b¶o tÝnh trung thùc, kh¸ch quan vÒ kÕt qu¶ ®Êu
thÇu.
Trong MÉu nµy, nh÷ng ch÷ in nghiªng lµ néi dung mang tÝnh gîi ý, híng
dÉn vµ sÏ ®îc ngêi sö dông cô thÓ hãa tïy theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. Khi lËp
b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, néi dung b¸o c¸o ®¸nh gi¸ cÇn ®îc ®iÒn ®Çy ®ñ
th«ng tin, trêng hîp kh«ng cã th«ng tin hoÆc th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ còng ph¶i ghi
râ. MÉu b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu bao gåm c¸c phÇn sau:
PhÇn thø nhÊt: Néi dung b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu
I. Th«ng tin c¬ b¶n
II. Tãm t¾t qu¸ tr×nh ®Êu thÇu
III. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu
IV. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ s¬ bé hå s¬ dù thÇu
V. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ chi tiÕt hå s¬ dù thÇu
VI. Lµm râ hå s¬ dù thÇu
VII. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ
VIII. Ch÷ ký x¸c nhËn cña c¸c thµnh viªn tæ chuyªn gia ®Êu thÇu
PhÇn thø hai: C¸c v¨n b¶n ®Ýnh kÌm
PhÇn phô lôc: C¸c MÉu
Trong qu¸ tr×nh ¸p dông MÉu nµy, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, c¬
quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung ¬ng, ñy ban nh©n
d©n c¸c cÊp vµ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan göi ý kiÕn vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t
®Ó kÞp thêi xem xÐt, chØnh lý.

1

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

B¸o c¸o
®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu

(tªn gãi thÇu)
(tªn dù ¸n)
(tªn chñ ®Çu t)

2

Môc lôc
C¸c tõ viÕt t¾t

05

PhÇn thø nhÊt: néi dung B¸o c¸o §¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu

06
06

I. Th«ng tin c¬ b¶n
1. Giíi thiÖu chung vÒ dù ¸n vµ gãi thÇu
2. Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu
II....
MÉu B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®èi víi
gãi thÇu Mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p
(Ban hµnh kÌm QuyÕt ®Þnh sè 1121 /2008/Q§-BKH
ngµy 03 th¸ng 9 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t)
MÉu b¸o c¸o ®¸nh gi¸ thÇu nµy ¸p dông cho viÖc lËp b¸o o ®¸nh
gi¸ thÇu cña chuyªn gia ®Êu thÇu hoÆc chøc, ®¬n trùc tiÕp thùc
hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ s¬ thÇu (t vÊn ®Êu thÇu, chøc ®Êu thÇu chuyªn
nghiÖp,...) ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p cña c¸c ¸n thuéc ph¹m
vi ®iÒu chØnh cña LuËt §Êu thÇu khi thùc hiÖn h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i, ®Êu thÇu
h¹n chÕ trong níc vµ quèc tÕ. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu lµ c¨n ®Ó chñ ®Çu
t lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc ngêi ®îc
ñy quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän nhµ thÇu tróng thÇu.
Khi ¸p dông MÉu nµy cÇn c¨n cø vµo hå s¬ mêi thÇu, hå s¬ dù thÇu, v¨n b¶n
yªu cÇu gi¶i thÝch lµm mêi thÇu, v¨n b¶n yªu cÇu gi¶i thÝch lµm
thÇu, ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn trùc tiÕp tham gia ®¸nh gi¸ thÇu
c¸c tµi liÖu liªn quan nh»m ®¶m b¶o tÝnh trung thùc, kh¸ch quan kÕt qu¶ ®Êu
thÇu.
Trong MÉu nµy, nh÷ng ch÷ in nghiªng néi dung mang tÝnh gîi ý, híng
dÉn vµ sÏ ®îc ngêi sö dông cô thÓ hãa tïy theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. Khi lËp
b¸o c¸o ®¸nh gi¸ s¬ thÇu, néi dung b¸o c¸o ®¸nh gi¸ cÇn ®îc ®iÒn ®Çy ®ñ
th«ng tin, trêng hîp kh«ng cã th«ng tin hoÆc th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ còng ph¶i ghi
râ. MÉu b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu bao gåm c¸c phÇn sau:
PhÇn thø nhÊt: Néi dung b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu
I. Th«ng tin c¬ b¶n
II. Tãm t¾t qu¸ tr×nh ®Êu thÇu
III. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu
IV. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ s¬ bé hå s¬ dù thÇu
V. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ chi tiÕt hå s¬ dù thÇu
VI. Lµm râ hå s¬ dù thÇu
VII. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ
VIII. Ch÷ ký x¸c nhËn cña c¸c thµnh viªn tæ chuyªn gia ®Êu thÇu
PhÇn thø hai: C¸c v¨n b¶n ®Ýnh kÌm
PhÇn phô lôc: C¸c MÉu
Trong qu¸ tr×nh ¸p dông MÉu nµy, nÕu víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé,
quan ngang Bé, quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung ¬ng, ñy ban nh©n
d©n c¸c cÊp chøc, nh©n liªn quan göi ý kiÕn ho¹ch §Çu t
®Ó kÞp thêi xem xÐt, chØnh lý.
1
Thẩm định kết quả đấu thầu các dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm định kết quả đấu thầu các dự án đầu tư - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thẩm định kết quả đấu thầu các dự án đầu tư 9 10 839