Ktl-icon-tai-lieu

THAY ĐỔI DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 18/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)
TÊN TRUNG TÂM TRỌNG
TÀI/TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
NƯỚC NGOÀI

------Số: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA TRUNG TÂM
TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC
NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: Bộ Tư pháp
Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:
…………..
………………………………………………………………………………………
…………..
Tên viết tắt (nếu có):
……………………………………………………………………………
Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):
………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………….
………………………………………………………………………………………
………….
Giấy phép thành lập số:
…………………………………………………………………………
Do Bộ Tư pháp cấp ngày…….tháng…….năm
………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở:
…………………………………………………………………………………..
Điện thoại:………………………………………. Fax:
………………………………………..
Email: …………………………………...............Website (nếu có):
…………………………..

Thông báo về việc bổ sung hoặc xóa tên trọng tài viên thuộc danh sách trọng tài
viên của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt
Nam như sau (theo mẫu danh sách gửi kèm).
Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính
xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy
định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/
Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

(Danh sách gửi kèm Thông báo của mẫu số: 18/TP-TTTM)

Danh sách trọng tài viên bổ sung, xóa tên của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh của Tổ
chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới

Quốc tịch Số CMND/

tính

1

2

3

4

5

Nghề

Ngày kết Ngày xóa

Hộ chiếu/

nghiệp,

nạp vào tổ tên khỏi

Nơi cấp

Trình độ

chức trọng Tổ chức

6

chuyên môn

tài

7

8

trọng tài

...
Mẫu số 18/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)
TÊN TRUNG TÂM TRỌNG
TÀI/TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
NƯỚC NGOÀI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
Số: ………… Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….
THÔNG BÁO
THAY ĐỔI DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA TRUNG TÂM
TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC
NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: Bộ Tư pháp
Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:
…………..
………………………………………………………………………………………
…………..
Tên viết tắt (nếu có):
……………………………………………………………………………
Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):
………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………….
………………………………………………………………………………………
………….
Giấy phép thành lập số:
………………………………………………………………………
Do Bộ Tư pháp cấp ngày…….tháng…….năm
………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở:
…………………………………………………………………………………..
Điện thoại:………………………………………. Fax:
………………………………………..
Email: …………………………………...............Website (nếu có):
…………………………..
THAY ĐỔI DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM - Trang 2
THAY ĐỔI DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
THAY ĐỔI DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 9 10 439