Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo 135TBB

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------Số: 135/TB-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO
NỘI DUNG CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC XÂY DỰNG TÀI LIỆU GIẢNG DẠY, TỔ
CHỨC HUẤN LUYỆN CÁC KHÓA AN NINH TÀU BIỂN VÀ XEM XÉT ĐỀ XUẤT CỦA
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM VỀ HUẤN LUYỆN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN
LUYỆN NGHIỆP VỤ SỸ QUAN AN NINH TÀU BIỂN
Ngày 06/3/2013, Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì cuộc họp kiểm
điểm công tác xây dựng tài liệu giảng dạy, tổ chức huấn luyện các khóa An ninh tàu biển và lấy
ý kiến về đề xuất của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong công tác huấn luyện và cấp giấy chứng
nhận huấn luyện nghiệp vụ Sỹ quan an ninh tàu biển. Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo và
chuyên viên của các cơ quan, đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Hàng
hải Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải, Trường Cao đẳng Hàng hải I, Trung tâm Huấn luyện
thuyền viên VOSCO (có danh sách đại biểu tham dự cuộc họp kèm theo).
Sau khi đại diện các cơ quan, đơn vị báo cáo và thảo luận, các thành viên dự họp đã thống nhất
với kết luận của chủ trì cuộc họp về những nội dung chủ yếu sau:
1. Công tác xây dựng tài liệu giảng dạy, tổ chức huấn luyện các khóa An ninh tàu biển
Sau khi được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận tổ chức các khóa huấn luyện và cấp Giấy chứng
nhận huấn luyện nghiệp vụ về An ninh tàu biển, các cơ sở đào tạo, huấn luyện đã tích cực hoàn
thiện bài giảng, tài liệu giảng dạy và bước đầu triển khai các khóa huấn luyện theo quy định tại
Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đáp ứng
yêu cầu triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010. Trong quá trình triển khai công tác huấn
luyện, đề nghị các cơ sở đào tạo, huấn luyện lưu ý, tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Báo cáo tài liệu giảng dạy về An ninh tàu biển đã được đơn vị thẩm định, phê duyệt về Bộ Giao
thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước khi triển khai các khóa huấn luyện;
- Việc tổ chức các khóa huấn luyện về An ninh tàu biển chỉ được thực hiện trong phạm vi của cơ
sở đào tạo, huấn luyện; nếu tổ chức huấn luyện ở ngoài phạm vi của cơ sở phải chuẩn bị đủ các
điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ huấn luyện theo quy định và báo cáo
Bộ Giao thông vận tải để được xem xét chấp thuận;
- Tuân thủ đúng biểu mẫu về các loại giấy chứng nhận đã được quy định tại Thông tư số
11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 135/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013
THÔNG BÁO
NỘI DUNG CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC XÂY DỰNG TÀI LIỆU GIẢNG DẠY, TỔ
CHỨC HUẤN LUYỆN CÁC KHÓA AN NINH TÀU BIỂN VÀ XEM XÉT ĐỀ XUẤT CỦA
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM VỀ HUẤN LUYỆN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN
LUYỆN NGHIỆP VỤ SỸ QUAN AN NINH TÀU BIỂN
Ngày 06/3/2013, Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì cuộc họp kiểm
điểm công tác xây dựng tài liệu giảng dạy, tổ chức huấn luyện các khóa An ninh tàu biển và lấy
ý kiến về đề xuất của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong công tác huấn luyện và cấp giấy chứng
nhận huấn luyện nghiệp vụ Sỹ quan an ninh tàu biển. Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo và
chuyên viên của các cơ quan, đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Hàng
hải Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải, Trường Cao đẳng Hàng hải I, Trung tâm Huấn luyện
thuyền viên VOSCO (có danh sách đại biểu tham dự cuộc họp kèm theo).
Sau khi đại diện các cơ quan, đơn vị báo cáo và thảo luận, các thành viên dự họp đã thống nhất
với kết luận của chủ trì cuộc họp về những nội dung chủ yếu sau:
1. Công tác xây dựng tài liệu giảng dạy, tổ chức huấn luyện các khóa An ninh tàu biển
Sau khi được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận tổ chức các khóa huấn luyện và cấp Giấy chứng
nhận huấn luyện nghiệp vụ về An ninh tàu biển, các cơ sở đào tạo, huấn luyện đã tích cực hoàn
thiện bài giảng, tài liệu giảng dạy và bước đầu triển khai các khóa huấn luyện theo quy định tại
Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đáp ứng
yêu cầu triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010. Trong quá trình triển khai công tác huấn
luyện, đề nghị các cơ sở đào tạo, huấn luyện lưu ý, tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Báo cáo tài liệu giảng dạy về An ninh tàu biển đã được đơn vị thẩm định, phê duyệt về Bộ Giao
thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước khi triển khai các khóa huấn luyện;
- Việc tổ chức các khóa huấn luyện về An ninh tàu biển chỉ được thực hiện trong phạm vi của cơ
sở đào tạo, huấn luyện; nếu tổ chức huấn luyện ở ngoài phạm vi của cơ sở phải chuẩn bị đủ các
điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ huấn luyện theo quy định và báo cáo
Bộ Giao thông vận tải để được xem xét chấp thuận;
- Tuân thủ đúng biểu mẫu về các loại giấy chứng nhận đã được quy định tại Thông tư số
11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
Thông báo 135TBB - Trang 2
Thông báo 135TBB - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thông báo 135TBB 9 10 202