Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2013

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------Số: 24/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC
TUYẾN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2013
Ngày 07 tháng 01 năm 2013, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và
chỉ đạo Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2013.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh
đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, một số Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và nhiều cán bộ, công chức ngành
Lao động - Thương binh và Xã hội tại các điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc.
Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ công tác năm 2012, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2013, phát biểu của
các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:
1. Năm 2012, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách
thức, nhất là tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới; phải
đối phó với nhiều âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và chịu ảnh hưởng khá nặng nề do
thiên tai, dịch bệnh gây ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực của cả
hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã cơ bản thực
hiện được mục tiêu tổng quát đặt ra cho năm 2012: kinh tế vĩ mô có bước tiến ổn định hơn, lạm
phát được kiềm chế ở mức 6,8%; tăng trưởng kinh tế đạt trên 5% (tính theo giá năm 2010 là
5,25%). Lãi suất giảm mạnh; thị trường ngoại hối và tỷ giá ngoại tệ ổn định; dự trữ ngoại tệ tăng.
Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ tiếp tục phát triển, nhất là nông nghiệp đạt nhiều
thành tựu quan trọng. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm, chi ngân sách nhà nước
cho việc thực hiện chính sách đối với người có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội tăng 33% so với
năm 2011. Cả nước tạo được 1,52 triệu việc làm, tỷ lệ lao động thất nghiệp ở đô thị tiếp tục duy
trì ở mức không quá 4%; tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,76%, riêng các huyện, xã nghèo giảm
4%; thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công; người dân ở vùng bị thiên tai, lũ lụt
được hỗ trợ kịp thời, góp phần ổn định xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 24/TB-VPCP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC
TUYẾN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2013
Ngày 07 tháng 01 năm 2013, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và
chỉ đạo Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2013.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh
đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, một số Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và nhiều cán bộ, công chức ngành
Lao động - Thương binh và Xã hội tại các điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc.
Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ công tác năm 2012, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2013, phát biểu của
các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:
1. Năm 2012, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách
thức, nhất là tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới; phải
đối phó với nhiều âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và chịu ảnh hưởng khá nặng nề do
thiên tai, dịch bệnh gây ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực của cả
hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã cơ bản thực
hiện được mục tiêu tổng quát đặt ra cho năm 2012: kinh tế vĩ mô có bước tiến ổn định hơn, lạm
phát được kiềm chế ở mức 6,8%; tăng trưởng kinh tế đạt trên 5% (tính theo giá năm 2010 là
5,25%). Lãi suất giảm mạnh; thị trường ngoại hối và tỷ giá ngoại tệ ổn định; dự trữ ngoại tệ tăng.
Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ tiếp tục phát triển, nhất là nông nghiệp đạt nhiều
thành tựu quan trọng. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm, chi ngân sách nhà nước
cho việc thực hiện chính sách đối với người có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội tăng 33% so với
năm 2011. Cả nước tạo được 1,52 triệu việc làm, tỷ lệ lao động thất nghiệp ở đô thị tiếp tục duy
trì ở mức không quá 4%; tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,76%, riêng các huyện, xã nghèo giảm
4%; thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công; người dân ở vùng bị thiên tai, lũ lụt
được hỗ trợ kịp thời, góp phần ổn định xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ
vững; quốc phòng được tăng cường; công tác đối ngoại tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Công tác
cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí có tiến bộ; công tác thông tin, đối
thoại của các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và người dân được đẩy mạnh đã góp phần làm
tăng lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và việc quản lý, điều hành của Nhà nước.
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2013 - Trang 2
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2013 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2013 9 10 244