Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2045 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục III-3
TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: .....
T H Ô N G B Á O L Ậ P Đ Ị A Đ I ỂM KINH DOANH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................
Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................
Email: ........................................................ Website: ...................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
.......................................................................................................................................................
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:
1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................................................................
Điện thoại: .......................................... Fax: .................................................................................
Email: ................................................ Website: ...........................................................................
2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:..........................................................................
...........................................................................................
Ph lc III-3
TÊN DOANH NGHIỆP
Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO LP ĐA ĐI ỂM KINH DOANH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................
Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................
Email: ........................................................ Website: ...................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
.......................................................................................................................................................
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:
1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................................................................
Điện thoại: .......................................... Fax: .................................................................................
Email: ................................................ Website: ...........................................................................
2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:..........................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ........................................................... Nam/Nữ
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................
Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................
THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 9 10 198