Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên doanh nghiệp....
Số: ......................

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----------***----------

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số:....................Do:...........................Cấp ngày:...........................
Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................................
Điện thoại:...........................................................Fax:..........................................................
Email:....................................................................................................................................
Website:................................................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:......................................................................................................
...............................................................................................................................................
Thông báo tạm ngừng hoạt động như sau:
Thời gian tạm ngừng:............................................................................................................
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngày........tháng.......năm ........
Thời điểm kết thúc:
ngày.....tháng.........năm .........
Lý do tạm ngừng:..................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội
dung thông báo này.
......, ngày .......tháng.......năm .....
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

...
Tên doanh nghiệp....
Số: ......................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----------***----------
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
Kính gửi: Phòng đăng kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu Nội.
Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số:....................Do:...........................Cấp ngày:...........................
Địa chỉ trụ s chính:..............................................................................................................
Điện thoại:...........................................................Fax:..........................................................
Email:....................................................................................................................................
Website:................................................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:......................................................................................................
...............................................................................................................................................
Thông báo tạm ngừng hoạt động như sau:
Thời gian tạm ngừng:............................................................................................................
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngày........tháng.......năm ........
Thời điểm kết thúc: ngày.....tháng.........năm .........
do tạm ngừng:..................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội
dung thông báo này.
......, ngày .......tháng.......năm .....
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký, đóng dấu ghi họ tên)
Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp 9 10 72