Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………….

-----------------…., ngày … tháng … năm………
THÔNG BÁO

THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh
nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................................
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau:
1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân
Họ và tên chủ sở hữu hiện tại (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................
………………………………………………………….. Giới tính: .................................
Sinh ngày: …/…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ..............................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: ………/……/…… Nơi cấp: .............................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...................................
Họ và tên chủ sở hữu mới (ghi bằng chữ in hoa): ………………………….. Giới tính: .
Sinh ngày: …/…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ..............................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: .................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................
Xã/Phường/Thị trấn: .........
TÊN DOANH NGHIỆP
------------
Số: ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
…., ngày … tháng … năm………
THÔNG BÁO
THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh
nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................................
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau:
1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân
Họ và tên chủ sở hữu hiện tại (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................
………………………………………………………….. Giới tính: .................................
Sinh ngày: …/…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ..............................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: ………/……/…… Nơi cấp: .............................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...................................
Họ và tên chủ sở hữu mới (ghi bằng chữ in hoa): ………………………….. Giới tính: .
Sinh ngày: …/…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ..............................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................
Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: .................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................
Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên - Trang 2
Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên 9 10 286