Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CỦA CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 0

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục III-4
TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: .....
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CỦA CHI NHÁNH/VĂN
PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................
Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................
Email: ........................................................ Website: ...................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
.......................................................................................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng
đại diện/địa điểm kinh doanh như sau:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
......, ngày ....... tháng ........ năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Kèm theo thông báo:
- ......................
- ......................
- ......................

...
Ph lc III-4
TÊN DOANH NGHIỆP
Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO THAY ĐI NI DUNG ĐĂNG KÝ CA CHI NHÁNH/VĂN
PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Thuận
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................
Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................
Email: ........................................................ Website: ...................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
.......................................................................................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng
đại diện/địa điểm kinh doanh như sau:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
......, ngày ....... tháng ........ năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Kèm theo thông báo:
- ......................
- ......................
- ......................
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CỦA CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 0 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CỦA CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 0 9 10 932