Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY ……………………..
---------------Số:
/TB-………….

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- ***** --------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ……)
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……..
1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ……………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………
Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………..cấp ngày …………………..
Địa chỉ trụ sở chính: ………………..
2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật:
…………………………….
Sinh ngày: ……….

Dân tộc: ……………

Giới tính: ……………..

Quốc tịch: ……………………
CMND số ……… Do Công an …….cấp ngày ………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………..
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:

1. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp)
.......................................................................................................................................................
(Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp
khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người
thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối
với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng
thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội
đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
Doanh nghiệp cam kết:
-

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung
thông báo này;

Kèm theo thông báo:

……….., ngày …….. tháng ……… năm ……..
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

...
CÔNG TY …………………….. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
----------------
Số: /TB-………….
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- ***** --------
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ……)
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……..
1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ……………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………
Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………..cấp ngày …………………..
Địa chỉ trụ sở chính: ………………..
2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật:
…………………………….
Sinh ngày: ………. Dân tộc: …………… Giới tính: ……………..
Quốc tịch: ……………………
CMND số ……… Do Công an …….cấp ngày ………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………..
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:
1. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với những trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp)
.......................................................................................................................................................
(Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp
khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người
thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối
với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng
thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội
đồng quản trị đối với công ty cổ phần).
Doanh nghiệp cam kết:
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung
thông báo này;
Kèm theo thông báo: ……….., ngày …….. tháng ……… năm ……..
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 9 10 18