Ktl-icon-tai-lieu

Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức.

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
------Số: 90/LĐTBXH-QLLĐNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

V/v:Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên
sang học tập và làm việc tại CHLB Đức.

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố.
Thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Cơ quan nhà nước
có liên quan của Cộng hòa Liên bang Đức về việc đưa lao động kỹ thuật Việt Nam sang làm việc tại
Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thống nhất với phía Đức thí điểm
thực hiện chương trình đưa 100 người đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng điều dưỡng sang Cộng
hòa Liên bang Đức học tập để lấy chứng chỉ quốc gia của Đức về chăm sóc người già và làm việc tối
thiểu 3 năm ở các cơ sở điều dưỡng người già tại Cộng hòa Liên bang Đức (Chi tiết tại thông báo
tuyển chọn kèm theo công văn này).
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin rộng
rãi về chương trình tới các huyện, các trung tâm dịch vụ việc làm và các phương tiện thông tin đại
chúng tại địa phương để những người có nguyện vọng và đáp ứng yêu cầu biết, đăng ký tham gia.

Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh/thành phố (để p/h chỉ đạo);
- Lưu VP, QLLĐNN (10b).

Nguyễn Thanh Hòa

...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 90/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v:Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên
sang học tập và làm việc tại CHLB Đức.
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố.
Thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Cơ quan nhà nước
có liên quan của Cộng hòa Liên bang Đức về việc đưa lao động kỹ thuật Việt Nam sang làm việc tại
Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thống nhất với phía Đức thí điểm
thực hiện chương trình đưa 100 người đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng điều dưỡng sang Cộng
hòa Liên bang Đức học tập để lấy chứng chỉ quốc gia của Đức về chăm sóc người già và làm việc tối
thiểu 3 năm ở các cơ sở điều dưỡng người già tại Cộng hòa Liên bang Đức (Chi tiết tại thông báo
tuyển chọn kèm theo công văn này).
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin rộng
rãi về chương trình tới các huyện, các trung tâm dịch vụ việc làm và các phương tiện thông tin đại
chúng tại địa phương để những người có nguyện vọng và đáp ứng yêu cầu biết, đăng ký tham gia.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh/thành phố (để p/h chỉ đạo);
- Lưu VP, QLLĐNN (10b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa
Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức. - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức. 9 10 813