Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư

Được đăng lên bởi Thuan Dinh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 54 /2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015....

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg
ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành
Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện
làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài
chính;
Căn cứ Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết
bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà
nước.
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Quyết định số
170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
1/ Phạm vi và đối tượng áp dụng tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị
và phương tiện làm việc cho các cơ quan nhà nước theo Điều 1 Quy định về
tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và
cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số
170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với các Ban quản lý dự án số biên chế cán bộ, công chức, viên
chức nhà nước và kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước bảo đảm (vốn
ngân sách nhà nước hoặc vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước, vốn vay nợ,
viện trợ) được thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương
1

tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức quy định tại
Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
2/ Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của
cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (bao gồm mức kinh phí mua sắm, số
lượng trang thiết bị và phương tiện làm việc) quy định tại Quyết định số
170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ là mức tối đa
áp dụng cho phòng làm việc được trang bị mới lần đầu; các cơ quan chỉ thực
hiện mua sắm mới những trang thiết bị và phương tiện làm việc trong
trường hợp còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định
nêu trên hoặc phải thay thế trang thiết bị, phương tiện làm việc do hư hỏng
hoặc thanh lý. Căn cứ vào khả năng ngân sách và yêu cầu công việc để từng
bước trang bị bảo đảm theo tiêu chuẩn, định mức và trang thiết bị phương
tiện làm việc thay t...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 54 /2006/TT-BTC
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015....
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg
ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành
Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện
làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính ph
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính ph
quy đnh chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Tài
chính;
Căn cứ Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết
bị và phương tiện làm việc của quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà
nước.
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Quyết định số
170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
1/ Phạm vi và đối tượng áp dụng tiêu chuẩn, đnh mức trang thiết bị
phương tiện làm việc cho các cơ quan nhà nước theo Điều 1 Quy đnh v
tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc của quan và
cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số
170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với các Ban quản dự án s biên chế cán bộ, công chức, viên
chức nhà nước kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước bảo đảm (vốn
ngân sách nhà ớc hoặc vốn đối ứng t ngân sách nhà ớc, vốn vay nợ,
viện trợ) được thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương
1
Thông tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư - Người đăng: Thuan Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thông tư 9 10 374