Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2010/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2010

THÔNG TƯ
Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau
cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa
bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng,
chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy,
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy
nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý
sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và
giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai
nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2010.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, hướng dẫn, bổ sung./.
Nơi nhận:
-

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
Văn phòng Quốc hội;
Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Chính phủ;
Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Kiểm toán Nhà nước;
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
Ngân hàng Chính sách xã hội;
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website của Chính phủ;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Trọng Đàm

2
- Lưu VT, PCTNXH.

2

BỘ LAO...



 !"#$$%
Số: 21/2010/TT-BLĐTBXH
Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2010
&
'#$(#$)*+$,-*.#/01234#0 "+#5$63(57.7-*+,1378(9$!#52:7;'*
'7#5$78#9'1%+1"7<*#51=9)*.#/;'*'7#5$78#3(<*#51=9$>'
?8#$7@! A'!B#5CD$7
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Phòng,
chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy,
Bộ Lao động - Thương binh hội ban hành Quy chế quản lý, vấn, dạy
nghề giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản
sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội như sau:
76*EF Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và
giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản sau cai
nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.
76*GF Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2010.
76*HFChánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn hội
Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Lao động - Thương binh hội,
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương các tổ chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm thi nh Thông này.
Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, hướng d]n, bổ sung./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Lao động - Thương binh hội các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website của Chính phủ;
IFJK
LJK
(Đã ký)
5*+M#<N#5(9
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 9 10 436