Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

___________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2012/TT-BGDĐT

–––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số
31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy
định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về dạy
thêm, học thêm:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định về dạy thêm, học thêm.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Thông tư
này thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng
Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên,Thủ trưởng các đơn
vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách
nhiệm thi hành Thông tư này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
THỨ TRƯỞNG
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của QH (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTrH.

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

___________________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________

QUY ĐỊNH
Về dạy thêm, học thêm
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________
Số: 17/2012/TT-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012
THÔNG TƯ
Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
Căn cNghị đnh s178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 ca Chính ph quy đnh
chc năng, nhim v, quyn hn và cu tchc ca các b, cơ quan ngang b;
Căn cứ Ngh đnh s 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 ca Chính phquy định
chc năng, nhim v, quyn hn và cu tchc ca B Giáo dục và Đào to;
Căn cứ Nghị đnh s 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy
định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số
31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị đnh s 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính ph quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy
định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông quy định về dạy
thêm, học thêm:
Điều 1. Ban hành kèm theo Tng y quy định vdạy thêm, học thêm.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 m 2012. Thông tư
này thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng
Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên,Thủ trưởng các đơn
vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành ph trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo chịu trách
nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của QH (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTrH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Vinh Hiển
THÔNG TƯ Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
THÔNG TƯ Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm 9 10 532