Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Được đăng lên bởi Thuan Dinh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69 /2007/TT-BTC

-------------------Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007

THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày
20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của
Nhà nước

Thi hành Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính
phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, Bộ Tài chính
hướng dẫn như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn
vị sự nghiệp có thu có dự án thuộc diện vay vốn đầu tư, bảo lãnh tín dụng
đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư (sau đây gọi là chủ đầu tư); các doanh nghiệp, tổ
chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu hoặc các tổ chức nước ngoài
nhập khẩu hàng hóa thuộc diện có vay vốn, bảo lãnh tín dụng xuất khẩu;
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng phát triển) và các
tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong quá trình thực hiện tín dụng đầu tư
và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
2. Tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển thực hiện
thông qua các hình thức: cho vay đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư, hỗ trợ sau
đầu tư. Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển thực hiện
thông qua các hình thức: Cho vay xuất khẩu, bảo lãnh tín dụng xuất khẩu,
bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
1

3. Một dự án đầu tư, hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu chỉ được
hưởng một hình thức hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.
4. Dự án đầu tư, hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu khi vay vốn,
bảo lãnh phải được Ngân hàng Phát triển thẩm định phương án tài chính,
phương án trả nợ vốn vay.
5. Chủ đầu tư, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu vay vốn phải sử dụng vốn
vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi vay cho Ngân hàng Phát triển theo
đúng hợp đồng tín dụng đã ký; thực hiện nghiêm túc các quy định trong hợp
đồng bảo lãnh tín dụng.
II. KẾ HOẠCH TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ
TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam lập và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kế hoạch tín dụng
đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm
1 mục VI Thông tư này và kế hoạch dài hạn để tổng hợp chung trong kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
2. Căn cứ yêu cầu về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà
nước và khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
chủ trì, tổng hợp kế hoạch tín dụng đầu tư và tín dụng xu...
BỘ TÀI CHÍNH
------------
Số: 69 /2007/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày
20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của
Nhà nước
Thi hành Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính
phủ về tín dụng đầu và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, Bộ i chính
hướng dẫn như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn
vị sự nghiệp thu dự án thuộc diện vay vốn đầu tư, bảo lãnh tín dụng
đầu tư, hỗ trợ sau đầu (sau đây gọi chủ đầu tư); các doanh nghiệp, tổ
chức kinh tế trong nước có hợp đồng xuất khẩu hoặc các tổ chức nước ngoài
nhập khẩu hàng hóa thuộc diện có vay vốn, bảo lãnh tín dụng xuất khẩu;
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng phát triển) và các
tổ chức, nhân kc có liên quan trong quá trình thực hiện tín dụng đầu tư
và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
2. Tín dụng đầu của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển thực hiện
thông qua các hình thức: cho vay đầu tư, bảo lãnh n dụng đầu tư, hỗ trợ sau
đầu tư. Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển thực hiện
thông qua các nh thức: Cho vay xuất khẩu, bảo lãnh tín dụng xuất khẩu,
bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
1
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước - Người đăng: Thuan Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 9 10 771