Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Được đăng lên bởi taoxd40
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2007

Số: 61 /2007/TT-BTC

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
-------------------------

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/12/2006;
Căn cứ các văn bản luật, pháp lệnh về thuế;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;
Căn cứ Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ
quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành
quyết định hành chính thuế;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính,
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử lý vi phạm pháp luật về
thuế như sau:
A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế và các
khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước (dưới đây gọi chung là thuế),
nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Luật
Quản lý thuế và Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính
phủ quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành
quyết định hành chính thuế.
2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về thuế (sau
đây gọi chung là người vi phạm), không phân biệt cố ý hoặc vô ý đều bị xử
lý vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật về thuế và hướng
dẫn tại Thông tư này, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết
hoặc gia nhập có quy định khác.
1

Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế do
thực hiện các hành vi cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm pháp
luật về thuế đối với mọi vi phạm pháp luật do mình gây ra.
3. Các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, bao gồm:
3.1. Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế:
- Hành vi vi phạm về chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo
thay đổi thông tin so với thời hạn quy định;
- Hành vi vi phạm lập, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai
thuế;
- Hành vi vi phạm về chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy
định;
- Hành vi vi phạm về vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên
quan đến xác định nghĩa vụ thuế;
- Hành vi vi phạm trong việc chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra
thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
3.2. Hành vi vi phạm chậm nộp tiền thuế.
3.3. Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số
thuế được hoàn.
3.4. Hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
3.5. Hà...
BỘ TÀI CHÍNH
-----------
Số: 61 /2007/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
-------------------------
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/12/2006;
Căn cứ các văn bản luật, pháp lệnh về thuế;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;
Căn cứ Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ
quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành
quyết định hành chính thuế;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính,
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử lý vi phạm pháp luật về
thuế như sau:
A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
I. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế và các
khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước (dưới đây gọi chung là thuế),
nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Luật
Quản lý thuế và Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính
phủ quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành
quyết định hành chính thuế.
2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về thuế (sau
đây gọi chung là người vi phạm), không phân biệt cố ý hoặc vô ý đều bị xử
lý vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật về thuế và hướng
dẫn tại Thông tư này, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết
hoặc gia nhập có quy định khác.
1
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế - Người đăng: taoxd40
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế 9 10 840