Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Được đăng lên bởi Thuan Dinh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1030 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
————

Số : 47/2007/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007
THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư
tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

———————
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ
về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài
chính;
- Căn cứ Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính
phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý
vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Căn cứ Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ
tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn
nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng
công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;
Bộ Tài chính hướng dẫn về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn
nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh
vốn nhà nước như sau:
1. Đối tượng áp dụng:
Thông tư này hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu
vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp từ các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ (dưới đây gọi tắt là Bộ, ngành), Uỷ ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) về
Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (dưới đây gọi tắt là Tổng
công ty).

1

2. Phạm vi áp dụng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà
nước đầu tư tại các doanh nghiệp:
2.1. Quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các công ty trách
nhiệm hữu hạn (TNHH) nhà nước 1 thành viên được chuyển đổi từ công ty
nhà nước độc lập.
2.2. Quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các công ty
TNHH có 2 thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc
lập.
2.3. Quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các công ty cổ
phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập hoặc mới thành lập.
2.4. Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
3. Nguyên tắc chuyển giao:
3.1. Chỉ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh
nghiệp. Việc tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác
và việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, UBND
cấp tỉnh đối với hoạt động của doanh nghiệp khác thực hiện theo quy định
pháp luật hiện hành.
3.2. Việc chuyển giao được thực hiện giữa c...
BỘ TÀI CHÍNH
————
Số : 47/2007/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007
THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư
tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
———————
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ
về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài
chính;
- Căn cứ Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính
phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý
vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Căn cứ Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ
tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn
nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng
công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;
Bộ Tài chính hướng dẫn về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn
nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh
vốn nhà nước như sau:
1. Đối tượng áp dụng:
Thông tư này ớng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ s hữu
vốn nhà nước đầu tại các doanh nghiệp từ các Bộ, quan ngang bộ,
quan thuộc Chính phủ (dưới đây gọi tắt là Bộ, ngành), Uỷ ban nhân dân tnh,
thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi tắt UBND cấp tỉnh) về
Tổng công ty đầu kinh doanh vốn nhà nước (dưới đây gọi tắtTổng
công ty).
1
Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - Người đăng: Thuan Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 9 10 321