Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư liên tịch

Được đăng lên bởi Sayana Bruto
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO - BỘ NỘI VỤ
Số: 35/2006/TTLT/BGDĐTBNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm
2006

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các
cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân
cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày
02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Giáo dục; Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng
Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số
40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội; Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại công văn số 3091/VPCP-KG ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Văn phòng
Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Liên
Bộ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở địa phương.
Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9704/BTC-HCSN ngày 10 tháng 08
năm 2006 về việc định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5736/BKH-KHGDTN&MT ngày 04
tháng 08 năm 2006 về việc góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế
viên chức trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở
giáo dục phổ thông công lập như sau:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Thông tư này hướng dẫn định mức biên chế áp dụng đối với viên chức ở các cơ sở giáo
dục phổ thông công lập bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
Định mức biên chế viên chức không bao gồm các chức danh hợp đồng quy định tại Nghị
định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
b) Thông tư này áp dụng đối với các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học công lập.
Thông tư này không áp dụng đối với các trường chuyên biệt, trường trung học phổ thông
chất lượng cao, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
2. Biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập phải phù hợp với quy
hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông, đặc điểm về công tác giáo dục của địa
phương và khả năng ngân sách.
3. Định mức biên chế giáo viên trong 1 lớp của...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO - BỘ NỘI VỤ
Số: 35/2006/TTLT/BGDĐT-
BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm
2006
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các
cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân
cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày
02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Giáo dục; Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng
Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số
40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội; Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại công văn số 3091/VPCP-KG ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Văn phòng
Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Liên
Bộ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở địa phương.
Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9704/BTC-HCSN ngày 10 tháng 08
năm 2006 về việc định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5736/BKH-KHGDTN&MT ngày 04
tháng 08 năm 2006 về việc góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế
viên chức trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở
giáo dục phổ thông công lập như sau:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Thông tư này hướng dẫn định mức biên chế áp dụng đối với viên chức ở các cơ sở giáo
dục phổ thông công lập bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
Định mức biên chế viên chức không bao gồm các chức danh hợp đồng quy định tại Nghị
định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
b) Thông tư này áp dụng đối với các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học công lập.
Thông tư này không áp dụng đối với các trường chuyên biệt, trường trung học phổ thông
chất lượng cao, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
2. Biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập phải phù hợp với quy
hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông, đặc điểm về công tác giáo dục của địa
phương và khả năng ngân sách.
3. Định mức biên chế giáo viên trong 1 lớp của các cấp học quy định tại Thông tư này là số
giáo viên để làm công tác giảng dạy tất cả các môn học và làm chủ nhiệm lớp, hoạt động
giáo dục tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có trong kế hoạch giáo dục quy
định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông.
4. Việc xếp hạng trường thực hiện theo quy định sau đây:
Thông tư liên tịch - Trang 2
Thông tư liên tịch - Người đăng: Sayana Bruto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thông tư liên tịch 9 10 596