Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2010

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất
từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện
đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ Điều 30 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007
của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã
hội tự nguyện (sau đây được viết là Nghị định số 190/2007/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chi
trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã
hội tự nguyện đối với người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội mà trước đó vừa có
thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã
hội tự nguyện như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng là quỹ hưu trí và tử tuất của quỹ bảo hiểm xã hội bắt
buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện thực hiện chi trả các chế độ hưu trí và tử
tuất đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời
gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Điều 2. Trách nhiệm chi trả và trách nhiệm chuyển tiền của các quỹ
1. Quỹ bảo hiểm xã hội mà người lao động tham gia ngay trước khi hưởng
chế độ hưu trí và tử tuất có trách nhiệm chi trả chế độ hưu trí và tử tuất.
2. Quỹ bảo hiểm xã hội không thực hiện việc chi trả có trách nhiệm chuyển
số tiền mà người lao động đã đóng sang quỹ bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi
trả.

2

3. Số tiền cần chuyển giữa hai quỹ đối với mỗi người lao động được xác
định tại thời điểm tính hưởng chế độ hưu trí hoặc chế độ tử tuất của người lao
động.
Điều 3. Xác định số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ
bảo hiểm xã hội tự nguyện của mỗi người lao động
1. Số tiền mà quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc chuyển sang quỹ bảo hiểm xã
hội tự nguyện để chi trả cho người lao động được tính bằng công thức sau:
5

Cbb =



Ti x Mbqtl,tc x Ki

i1

Trong đó:
Cbb: Tổng số tiền từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc chuyển sang q...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2010
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất
từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện
đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Căn cứ Điều 30 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007
của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm hội về bảo hiểm xã
hội tự nguyện (sau đây được viết là Nghị định số 190/2007/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Liên bộ Bộ Lao động - Thương binhhội, Bộ Tài chính hướng dẫn chi
trả chế độ hưu trí tử tuất từ quỹ bảo hiểm hội bắt buộc quỹ bảo hiểm xã
hội tự nguyện đối với người hưởng chế đ bảo hiểm xã hội trước đó vừa có
thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm
hội tự nguyện như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng là quỹ u trí tử tuất của quỹ bảo hiểm xã hội bắt
buộc quỹ bảo hiểm hội tự nguyện thực hiện chi trả các chế độ hưu trí tử
tuất đối với người vừa thời gian tham gia bảo hiểm hội bắt buộc vừa có thời
gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Điều 2. Trách nhiệm chi trả và trách nhiệm chuyển tiền của các quỹ
1. Quỹ bảo hiểm hội người lao động tham gia ngay trước khi hưởng
chế độ hưu trí và tử tuất có trách nhiệm chi trả chế độ hưu trí và tử tuất.
2. Quỹ bảo hiểm xã hội không thực hiện việc chi trả trách nhiệm chuyển
số tiền người lao động đã đóng sang quỹ bảo hiểm hội trách nhiệm chi
trả.
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện - Trang 2
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 9 10 651