Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Nội vụ – Bộ Tài Chính

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2010/TTLT-BNV-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010

Thông tư liên tịch
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng
5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày
20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày
13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3
năm 2010 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và
trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;
Sau khi trao đổi với các Bộ liên quan, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010
đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm
1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm
1981 của Hội đồng Bộ trưởng như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng Thông tư liên tịch này là cán bộ xã, phường, thị trấn
đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6
năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10
năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu nghỉ việc).
Điều 2. Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng
Từ ngày 01 tháng 5 năm 2010, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng
tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số
29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ điều chỉnh lương
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ
việc (sau đây viết tắt là Nghị định số 29/2010/NĐ-CP) tăng thêm 12,3% mức

trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 4 năm
2010, cụ thể như sau:
1. Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm
2010:
Mức trợ cấp hàng
tháng được hưởng
từ 01/5/2010

=

Mức trợ cấp được
hưởng tại thời điểm
tháng 4/2010

x

1,123

Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 4 năm 2010 là
mức trợ cấp quy định tại khoản 2 mục II Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLTBNV-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện điề...
Bộ Nội vụ – Bộ Tài Chính
Số: 02/2010/TTLT-BNV-BTC
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010
Thông tư liên tịch
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng
5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày
20 tng 6 m 1975 ca Hi đng Cnh phủ, Quyết đnh s 111-HĐBT ngày
13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
Căn cNghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 m 2008 ca Chính
ph quy đnh chc năng, nhiệm v, quyn hạn và cơ cấu t chc của B Ni vụ;
Căn c Ngh đnh số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tng 11 m 2008 ca Chính
ph quy đnh chc ng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chc ca BTài chính;
Căn c khon 2 Điu 4 Ngh đnh s 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3
năm 2010 của Chính ph điu chnh lương hưu, trợ cp bo him xã hội và
trcp hàng tháng đi vi cán b xã đã ngh vic;
Sau khi trao đổi với các Bộ liên quan, B Nội vụ Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010
đối với cán bộ đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm
1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm
1981 của Hội đồng Bộ trưởng như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng Thông liên tịch này là cán bộ xã, phường, thị trấn
đã nghỉ việc hưởng trợ cp hàng tháng theo Quyết đnh số 130-CP ngày 20 tháng 6
năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10
năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu nghỉ việc).
Điều 2. Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng
Từ ngày 01 tháng 5 năm 2010, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng
tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số
29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 ca Chính phủ điu chỉnh ơng
hưu, tr cp bo him xã hi và tr cp hàng tng đi với n b xã đã ngh
vic (sau đây viết tt là Ngh định s 29/2010/NĐ-CP) tăng thêm 12,3% mức
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 - Trang 2
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 9 10 891