Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

___________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2010/TTLT-BNV-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5
năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Tài chính;
Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3
năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Sau khi trao đổi ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên
quan, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu
chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính
trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ, công chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước
làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã
hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
2. Viên chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các
nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật làm việc trong các đơn vị sự
nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi
chung là đơn vị sự nghiệp công lập).
3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng
lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền cử đến
làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ
chức quốc tế đặt tại Việt Nam.
4. Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại
khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10
năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách
đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã.

5. Giáo viên mầm non trong biên chế và giáo viên mầm non hợp đồng
quy định tại Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002
của Thủ tướng Chính phủ.
6. Cán bộ y tế xã, phường, thị trấn hưởng lương theo Quyết định số
58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 và Quyết định số 131/TTg ngày 04
tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ....
B NI V - B TÀI CHÍNH
___________________
Số: 01/2010/TTLT-BNV-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5
năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
Căn cứ Nghị đnh số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của
Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của
Bộ Tài chính;
Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị đnh số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3
năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Sau khi trao đổi ý kiến với Ban Tổ chức Trung ươngcác cơ quan liên
quan, Bộ Nội vụ Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu
chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với quan nhà nước, tổ chức chính
trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ, công chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước
làm việc trong cácquan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị
hội Trung ương; tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương; huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
2. Viên chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nnước các
nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật làm việc trong các đơn vị sự
nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi
chung là đơn vị sự nghiệp công lập).
3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước hưởng
lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền cử đến
làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án các quan, tổ
chức quốc tế đặt tại Việt Nam.
4. Cán bộ chuyên trách công chức xã, phường, thị trấn quy đnh tại
khoản 1 khoản 2 Điều 2 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10
năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách
đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn những người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã.
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp 9 10 251