Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC PHỐI HỢP THI HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2010/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ
NGOẠI GIAO
------------------Số: 34/2011/TTLT-BTTTT-BNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN VIỆC PHỐI HỢP THI HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2010/QĐ-TTG
NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;
Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao thống nhất quy định việc thi hành một số nội dung
của Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐTTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong các nội dung công việc
quy định tại Điều 7, Điều 8 Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo
Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức,
cá nhân tham gia quản lý, hoạt động thông tin đối ngoại thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư liên
tịch này.
Điều 2. Cung cấp thông tin và hướng dẫn thông tin đối ngoại cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong
nước
1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì việc cung cấp thông tin và hướng dẫn thông tin đối ngoại cho
các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước thông qua các hình thức sau:
a) Giao ban báo chí định kỳ;
b) Họp báo;
c) Cung cấp trực tiếp;
d) Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông; Trang thông tin điện tử đối ngoại;
đ) Các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại;
e) Các kế hoạch, chương trình hoạt động thông tin đối ngoại;
g) Các hình thức khác.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về Việt Nam
trên tất cả các lĩnh vực, theo chuyên đề hoặc khi có các sự kiện trong nước, quốc tế quan trọng để
cung cấp thông tin và hướng dẫn thông tin đối ngoại cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước.
3. Bộ ...
BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG-BỘ
NGOẠI GIAO
-------------------
Số: 34/2011/TTLT-BTTTT-BNG
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN VIỆC PHỐI HỢP THI HÀNH QUY CHẾ QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ
THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2010/QĐ-TTG
NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;
Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Ngoại giao thống nhất quy định việc thi hành một số nội dung
của Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-
TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông liên tịch này hướng dẫn việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong các nội dung công việc
quy định tại Điều 7, Điều 8 Quy chế quản nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo
Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Các quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Ngoại giao các quan, tổ chức,
nhân tham gia quản lý, hoạt động thông tin đối ngoại thuộc đối tượng áp dụng của Thông liên
tịch này.
Điều 2. Cung cấp thông tin và hướng dẫn thông tin đối ngoại cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong
nước
1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ tviệc cung cấp thông tin và hướng dẫn thông tin đối ngoại cho
các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước thông qua các hình thức sau:
a) Giao ban báo chí định kỳ;
b) Họp báo;
c) Cung cấp trực tiếp;
d) Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông; Trang thông tin điện tử đối ngoại;
đ) Các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại;
e) Các kế hoạch, chương trình hoạt động thông tin đối ngoại;
g) Các hình thức khác.
2. Bộ Thông tin và Truyền thôngtrách nhiệm tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về Việt Nam
trên tất cả các lĩnh vực, theo chuyên đề hoặc khi các sự kiện trong nước, quốc tế quan trọng để
cung cấp thông tin và hướng dẫn thông tin đối ngoại cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước.
3. Bộ Ngoại giao phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn báo chí trong nước
đưa tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Nhà nước phối hợp hướng dẫn đưa tin về tình hình
quốc tế, tin trong nước liên quan đến đối ngoại.
4. Các Bộ, Ngành, địa phương trong phạm vi chức năng quản nhà nước của mình trách nhiệm
cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Bộ Thông tin Truyền thông đ tổng hợp, cung
cấp thông tin hướng dẫn thông tin đối ngoại cho báo chí; cử đại diện Lãnh đạo hoặc người phát
ngôn tham dự giao ban báo chí định kỳ do Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức để trực tiếp cung
cấp, hướng dẫn thông tin đối ngoại cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước tại giao ban báo chí
khi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị.
Điều 3. Xây dựng quy hoạch mạng lưới đại diện các quan thông tấn, báo chí Việt Nam nước
ngoài
1. Căn cứ thực tiễn hoạt động thông tin đối ngoại và quy định của pháp luật, Bộ Thông tinTruyền
thông ch trì xây dựngtrình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đại diện các cơ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC PHỐI HỢP THI HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2010/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Trang 2
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC PHỐI HỢP THI HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2010/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC PHỐI HỢP THI HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2010/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 9 10 713