Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ KHÁM, ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ - BỘ TÀI
CHÍNH
-------Số: 25/2014/TTLT-BYTBTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ
KHÁM, ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC
THAY THẾ
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy
định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy định quản lý
và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc
phiện bằng thuốc thay thế
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ
khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là
điều trị nghiện) theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 96/2012/NĐCP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng
thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 96/2012/NĐ-CP).
2. Trường hợp các đơn vị sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại hoặc nguồn tài trợ của các
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thì thực hiện theo hướng dẫn riêng của nhà tài trợ
hoặc theo quy định của cơ quan chủ quản sau khi có sự thỏa thuận của đại diện nhà tài trợ
và Bộ Tài chính (nếu có); trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện nhà tài trợ và Bộ Tài chính
không có quy định riêng thì áp dụng theo quy định tại Thông tư này.
Điều 2. Nội dung hỗ trợ đối với người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
bằng thuốc thay thế

1. Khám sức khỏe (khám bệnh, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các xét nghiệm cần thiết)
trước và trong quá trình điều trị nghiện theo quy trình điều trị nghiện do Bộ trưởng Bộ Y
tế quy định và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, điều trị nghiện do cơ quan có thẩm
quyền quyết định đối với cơ sở y tế công lập.
2. Thuốc điều trị nghiện theo chỉ định của bác sỹ, phù hợp với hướng dẫn về chuyên môn
của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 3. Đối tượn...
BỘ Y TẾ - BỘ TÀI
CHÍNH
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 25/2014/TTLT-BYT-
BTC
Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014
THÔNG LIÊN TỊCH
QUY ĐỊNH QUẢN SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ
KHÁM, ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC
THAY THẾ
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định
chi tiết hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà ớc;
Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy
định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Y tế;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông liên tịch quy định quản
sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc
phiện bằng thuốc thay thế
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông này hướng dẫn việc quản sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ
khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt
điều trị nghiện) theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 96/2012/NĐ-
CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng
thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt Nghị định số 96/2012/NĐ-CP).
2. Trường hợp các đơn vị sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại hoặc nguồn tài trợ của các
tổ chức, nhân trong ngoài nước thì thực hiện theo hướng dẫn riêng của nhà tài trợ
hoặc theo quy định của cơ quan chủ quản sau khi sự thỏa thuận của đại diện nhà tài trợ
Bộ Tài chính (nếu có); trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện nhà tài trợ Bộ i chính
không quy định riêng thì áp dụng theo quy định tại Thông này.
Điều 2. Nội dung hỗ trợ đối với người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
bằng thuốc thay thế
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ KHÁM, ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ - Trang 2
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ KHÁM, ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ KHÁM, ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ 9 10 584