Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 17/2010/TT - BTP
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo
cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân
sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức
làm công tác thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính
phủ về quản lý biên chế công chức;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số
93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ Sửa đổi một số điều của
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Để đáp ứng yêu cầu quản lý, Bộ Tư pháp quy định về phân cấp quản lý công
chức, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (sau đây gọi là công chức lãnh đạo)
trong cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự (sau đây gọi
là ngành Thi hành án dân sự) như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nội dung quản lý công chức, công chức lãnh đạo ngành Thi
hành án dân sự
1. Quản lý số lượng, tiêu chuẩn đối với công chức, công chức lãnh đạo
thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp; bổ nhiệm ngạch, xếp lương, nâng bậc
lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt
khung, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với công
chức, công chức lãnh đạo thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp và theo quy định
của pháp luật.
2. Tuyển dụng, sử dụng công chức, công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền
quản lý.
3. Quản lý vị trí việc làm và biên chế công chức, công chức lãnh đạo theo
phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

4. Đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, công chức lãnh đạo.
5. Điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,
cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ.
6. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ khác đối
với công chức, công chức lãnh đạo, người ...
BỘ TƯ PHÁP
Số: 17/2010/TT - BTP
CỘNG A HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010
THÔNG TƯ
Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo
cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự
n cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tng 11 m 2008;
n cứ Luật Thi hành án n sự ny 14 tháng 11 năm 2008;
n cứ Ngh định s 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tng 9 năm 2009 của Chính
phquy định chi tiết vàớng dn thi hành mt số điều ca Luật Thinh án dân
sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức
m ng c thi nh án dân sự;
n cứ Ngh định s 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính
phvquản lý bn chế ng chức;
n cứ Ngh định s 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính
ph quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản ng chức và Ngh định số
93/2010/NĐ-CP ny 31 tháng 8 năm 2010 của Cnh phủ Sửa đổi một số điu của
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định
về tuyn dng, sử dng và quản lý công chức;
n cứ Ngh định s 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính
phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BTư pháp;
Để đáp ứng yêu cầu quản lý, BTư pháp quy đnh vpn cấp quản lý công
chức, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (sau đây gọi là công chức lãnh đạo)
trong cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự (sau đây gọi
là ngành Thi hành án dân sự) như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Nội dung quản công chức, công chức lãnh đạo ngành Thi
hành án dân sự
1. Quản số lượng, tiêu chuẩn đối với công chức, công chức lãnh đạo
thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp; bổ nhiệm ngạch, xếp lương, nâng bậc
lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt
khung, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với công
chức, công chức lãnh đạo thuộc phạm vi quản theo phân cấp theo quy định
của pháp luật.
2. Tuyển dụng, sử dụng công chức, công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền
quản lý.
3. Quản vị trí việc làm biên chế công chức, công chức lãnh đạo theo
phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.
THÔNG TƯ Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
THÔNG TƯ Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự 9 10 864