Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 44/2009/TT-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng12 năm 2009

THÔNG TƯ
Quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp
đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
Căn cứ Luật dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 10/4/2008 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình
khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, cho
nghề Điện công nghiệp;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Danh mục thiết bị tối
thiểu dạy nghề Điện công nghiệp và đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy
nghề về việc ban hành quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp, áp dụng
cho đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thiết bị dạy
nghề Điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định cụ thể về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp đào
tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề áp dụng đối với các trường trung cấp
nghề, trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp
chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp
nghề, cao đẳng nghề (sau đây gọi chung là các trường).
2. Thông tư này không bắt buộc áp dụng đối với các trường không đào tạo
theo chương trình khung đã được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐBLĐTBXH, ngày 10/4/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc
ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ
cao đẳng nghề, cho nghề Điện công nghiệp.
Điều 2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện công nghiệp
1. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp
nghề (Phụ lục 1 kèm theo);
2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng
nghề (Phụ lục 2 kèm theo).
Điều 3. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu

1. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện công nghiệp được xây dựng
theo chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao
đẳng nghề, cho nghề Điện công nghiệp. Danh mục thiết bị bao gồm:
a) Số lượng, chủng loại thiết bị tối thiểu để thực hiện môn học, ...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 44/2009/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 31 tháng12 năm 2009
THÔNG TƯ
Quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp
đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
Căn cứ Luật dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 10/4/2008 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh hội về việc ban hành chương trình
khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, cho
nghề Điện công nghiệp;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Danh mục thiết bị tối
thiểu dạy nghề Điện công nghiệp đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy
nghề về việc ban hành quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp, áp dụng
cho đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh hội quy định về thiết bị dạy
nghề Điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông này quy định cụ thể về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp đào
tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề áp dụng đối với các trường trung cấp
nghề, trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng trường trung cấp
chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp
nghề, cao đẳng nghề (sau đây gọi chung là các trường).
2. Thông này không bắt buộc áp dụng đối với các trường không đào tạo
theo chương trình khung đã được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-
BLĐTBXH, ngày 10/4/2008 của B Lao động - Thương binh Xã hội về việc
ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ
cao đẳng nghề, cho nghề Điện công nghiệp.
Điều 2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện công nghiệp
1. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp
nghề (Phụ lục 1 kèm theo);
2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng
nghề (Phụ lục 2 kèm theo).
Điều 3. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu
THÔNG TƯ Quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề - Trang 2
THÔNG TƯ Quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
THÔNG TƯ Quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề 9 10 999