Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trỡnh đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ giao thông vận tải

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 38/2010/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010
Thông tư
Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt
trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương
trỡnh đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
Bộ trưởng bộ giao thông vận tẢI
Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông
vận tải;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân
viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung,
chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực
tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện đối với các cơ sở đảm nhiệm việc đào tạo các
chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu (sau đây được gọi là
cơ sở đào tạo) và nội dung, chương trình đào tạo các chức danh nhân viên đường
sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp và có liên quan đến
công tác chạy tàu, đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ
chạy tàu trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng.
Chương II
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

1

NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU
Điều 3. Chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
Các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu bao gồm:
1. Nhân viên điều độ chạy tàu bao gồm nhân viên điều độ chạy tàu tuyến
và nhân viên điều độ chạy tàu ga:
a) Nhân viên điều độ chạy tàu tuyến: là người trực tiếp ra lệnh chỉ huy chạy
tàu theo biểu đồ chạy tàu trên một tuyến đường, khu đoạn được phân công; trực
tiếp truyền đạt mệnh lệnh tổ chức chỉ huy các tàu đi cứu chữa, cứu hộ khi có sự cố
chạy tàu; ra lệnh phong tỏa khu gian, lệnh cảnh báo tốc độ tới các đơn vị có liên
quan; ra lệnh đình chỉ chạy tàu tạm thời nếu xét thấy c...

Số: 38/2010/TT-BGTVT

 !"#
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010
$
%&'()*+&&,-. /+($012
3455"'&6(*&7819(" &6$8
3:("/+($0123455"'&
3$9;<=
Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của B luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn c Ngh định s 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 m 2008 ca Chính
phủ quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cấu tổ chc ca Bộ Giao thông
vn ti;
Bộ tng B Giao thông vn tải quy định vTiêu chuẩn các chc danh nhân
viên đưng sắt trực tiếp phc v chạy u, điu kin cơ s đào to và nội dung,
chương trình đào to nhân viên đường sắt trực tiếp phc v chy u nh sau:ư
$8=
%>?@!!>A
*&BCD"(*&E
Thông này quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực
tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện đối với c sở đảm nhiệm việc đào tạo các
chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu (sau đây được gọi
sở đào tạo) nội dung, chương trình đào tạo các chức danh nhân viên đường
sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng.
*&FCG$H- 5
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp và có liên quan đến
công tác chạy tàu, đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ
chạy tàu trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng.
$8==
=I>!>J!KLM!
1
Thông tư Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trỡnh đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trỡnh đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thông tư Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trỡnh đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu 9 10 580