Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 042011TTBLĐTBXH quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bé lao ®éng – th¬ng binh
vµ x· héi

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Sè: 04 /2011/TT-BL§TBXH

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2011
THÔNG TƯ

Quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của
Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể
cơ sở bảo trợ xã hội (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 68/2008/NĐ-CP);
Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề Công tác xã hội giai
đoạn 2010-2020;
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại
các cơ sở bảo trợ xã hội như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã
hội công lập và ngoài công lập do cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định
của pháp luật.
2. Đối tượng phục vụ của các cơ sở bảo trợ xã hội gồm: Người cao tuổi,
người tâm thần, người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS, người lang thang,
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo, đối tượng xã hội cần sự bảo vệ
khẩn cấp quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30
tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ
chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; đối tượng khác có nhu cầu sử
dụng dịch vụ công tác xã hội (sau đây gọi chung là đối tượng).
3. Tiêu chuẩn chăm sóc là căn cứ để thực hiện việc trợ giúp, nuôi
dưỡng, chăm sóc và quản lý đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.
Điều 2. Quy trình tiếp nhận và chăm sóc đối tượng
Quy trình tiếp nhận và chăm sóc đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội
gồm các bước sau:
1. Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của đối tượng; tổ chức sàng lọc và phân
loại đối tượng.
2. Đánh giá về tâm sinh lý, tình trạng sức khoẻ và các nhu cầu của đối
tượng.
3. Lập kế hoạch chăm sóc đối tượng.
4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc.

5. Thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích và đánh giá sự tiến triển của đối
tượng; giám sát, đánh giá các hoạt động chăm sóc và điều chỉnh kế hoạch
chăm sóc nếu cần thiết.
6. Lập kế hoạch dừng chăm sóc và tái hoà nhập cộng đồng cho các đối
tượng.
Điều 3. Tiêu chuẩn về y tế, vệ sinh, quần áo và dinh dưỡng
Cơ sở bảo trợ xã hội bảo đảm đối tượng được chăm sóc theo các tiêu
chuẩn sau:
1. Chăm sóc y tế
Cơ sở bả...
bé lao ®éng th ¬ng binh
vµ x· héi
Sè: 04 /2011/TT-BL§TBXH
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2011
THÔNG TƯ
Quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của
Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể
cơ sở bảo trợ xã hội (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 68/2008/NĐ-CP);
Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề Công tác hội giai
đoạn 2010-2020;
Bộ Lao động-Thương binh Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại
các cơ sở bảo trợ xã hội như sau:
Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh
1. Thông này quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các sở bảo trợ
hội công lập ngoài công lập do cấp thẩm quyền thành lập theo quy định
của pháp luật.
2. Đối tượng phục v của các cơ sở bảo trợ xã hội gồm: Người cao tuổi,
người tâm thần, người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS, người lang thang,
trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo, đối tượng hội cần sự bảo vệ
khẩn cấp quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30
tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ
chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; đối tượng khác có nhu cầu sử
dụng dịch vụ công tác xã hội (sau đây gọi chung là đối tượng).
3. Tiêu chuẩn chăm sóc căn cứ để thực hiện việc trợ giúp, nuôi
dưỡng, chăm sóc và quản lý đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.
Điều 2. Quy trình tiếp nhận và chăm sóc đối tượng
Quy trình tiếp nhận chăm sóc đối tượng tại các sở bảo trợ hội
gồm các bước sau:
1. Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của đối tượng; tổ chức sàng lọcphân
loại đối tượng.
2. Đánh giá về tâm sinh lý, tình trạng sức khoẻ các nhu cầu của đối
tượng.
3. Lập kế hoạch chăm sóc đối tượng.
4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc.
Thông tư số 042011TTBLĐTBXH quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư số 042011TTBLĐTBXH quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thông tư số 042011TTBLĐTBXH quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã 9 10 19