Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 22/2012/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng,
chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo
Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ
quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của
Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính
phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị
định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân
và gia đình và chứng thực;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành
kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ
thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Điểm a khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“a) Kiểm tra, đối chiếu và ghi chính xác, đầy đủ các thông tin ghi trên văn
bằng, chứng chỉ. Đưa các thông tin dự kiến ghi trên văn bằng, chứng chỉ cho
người học để người học kiểm tra chính xác thông tin trước khi ghi trên văn
bằng, chứng chỉ; yêu cầu người học ký xác nhận về việc đã kiểm tra, ký xác
nhận các yêu cầu chỉnh sửa thông tin và căn cứ yêu cầu chỉnh sửa thông tin. Các
thông tin liên quan đến khai sinh của người học ghi trên văn bằng, chứng chỉ
phải căn cứ vào giấy khai ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 22/2012/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bsung một số điều của Quy chế văn bằng,
chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành m theo
Quyết định số 33/2007/QĐ-BGT ngày 20 tng 6 năm 2007
của Bộ tởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ,
quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của
Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
n cứ Nghị đnh s 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính
phvề cp bản sao từ sgốc, chứng thực bản sao từ bản cnh, chng thực ch;
n cứ Nghị đnh s 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phquy định chi tiết và ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị
định s 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 m 2011 của Chính phủ sửa đổi, b
sung một số điều của Nghị đnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006
của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Giáo dục;
n c Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 m 2012 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân
và gia đình và chứng thực;
Theo đề nghị của Vtrưởng VPháp chế,
Bộ trưởng Bộ Giáo dụcĐào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một
số điu của Quy chế n bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành
kèm theo Quyết định s33/2007/-BGDĐT ny 20 tháng 6 năm 2007:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một sđiều của Quy chế n bằng, chứng chỉ ca hệ
thống giáo dục quốc dân ban nh m theo Quyết định số 33/2007/-BGDĐT
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ 9 10 917