Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP XĂNG DẦU, CÁC NGUYÊN LIỆU ĐỂ PHA CHẾ XĂNG DẦU; HOẠT ĐỘNG PHA CHẾ, CHUYỂN LOẠI XĂNG DẦU TẠI KHO NGOẠI QUAN XĂNG DẦU VÂN PHONG

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013

THÔNG TƯ
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
XUẤT, NHẬP XĂNG DẦU, CÁC NGUYÊN LIỆU ĐỂ PHA CHẾ XĂNG DẦU; HOẠT
ĐỘNG PHA CHẾ, CHUYỂN LOẠI XĂNG DẦU TẠI KHO NGOẠI QUAN XĂNG DẦU
VÂN PHONG
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;
Căn cứ Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/12/2007;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia
công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 30/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm
hoạt động của kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt
động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại
xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phon...
BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013
THÔNG TƯ
 !"#$%&
' ()*+',- ). /012 +!3',- 4$%
&+!3) /1$%',- %5$$% !',-
#6+$
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;
Căn cứ Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/12/2007;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia
công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Luật Quản lý thuế;
THÔNG TƯ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP XĂNG DẦU, CÁC NGUYÊN LIỆU ĐỂ PHA CHẾ XĂNG DẦU; HOẠT ĐỘNG PHA CHẾ, CHUYỂN LOẠI XĂNG DẦU TẠI KHO NGOẠI QUAN XĂNG DẦU VÂN PHONG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP XĂNG DẦU, CÁC NGUYÊN LIỆU ĐỂ PHA CHẾ XĂNG DẦU; HOẠT ĐỘNG PHA CHẾ, CHUYỂN LOẠI XĂNG DẦU TẠI KHO NGOẠI QUAN XĂNG DẦU VÂN PHONG - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
THÔNG TƯ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP XĂNG DẦU, CÁC NGUYÊN LIỆU ĐỂ PHA CHẾ XĂNG DẦU; HOẠT ĐỘNG PHA CHẾ, CHUYỂN LOẠI XĂNG DẦU TẠI KHO NGOẠI QUAN XĂNG DẦU VÂN PHONG 9 10 495