Ktl-icon-tai-lieu

Thư mời của phòng công chứng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Tư pháp
Thành phố ............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ........

Số:........../..............

Tp............, ngày..........tháng.......năm.........
THƯ MỜI1

Kính gửi: Ông/Bà
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Phòng Công chứng số.........thành phố............. mời:..............................................................
................................................................................................................................................
Đến Phòng Công chứng số.....thành phố....................... số: ......đường:.......phường:...........
quận:....................................
Vào lúc: ………giờ, ngày:….. tháng:……. năm:………
Để Phòng Công chứng số......xem xét, giải quyết về việc:
........................................................................................................................
Gặp Ông (Bà).........................................................
Khi đi Ông (Bà) .....................................................vui lòng mang theo toàn bộ
giấy tờ có liên quan và Thư mời này.
Trân trọng kính chào./.
Phòng Công chứng số..........

Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của
Ủy ban nhân dân thành phố
1

...
Sở Tư pháp
Thành phố ............
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ........
Số:........../..............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Tp............, ngày..........tháng.......năm.........
THƯ MỜI
1
Kính gửi: Ông/Bà
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Phòng Công chứng số.........thành phố............. mời:..............................................................
................................................................................................................................................
Đến Phòng Công chứng số.....thành phố....................... số: ......đường:.......phường:...........
quận:....................................
Vào lúc: ………giờ, ngày:….. tháng:……. năm:………
Để Phòng Công chứng số......xem xét, giải quyết về việc:
........................................................................................................................
Gặp Ông (Bà).........................................................
Khi đi Ông (Bà) .....................................................vui lòng mang theo toàn bộ
giấy tờ có liên quan và Thư mời này.
Trân trọng kính chào./.
Phòng Công chứng số..........
1
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của
Ủy ban nhân dân thành phố
Thư mời của phòng công chứng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thư mời của phòng công chứng 9 10 554